Gemeente Holsbeek

Adviesronde startnota RUP dorpskernen

Gepubliceerd op  ma 05 dec 2022
Geef je mening over de toekomst van Holsbeek

Raadpleging over de startnota van het gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Dorpskernen Holsbeek

In toepassing van artikel 2.3.2, § 2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening heeft het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Holsbeek op 17 november 2022 haar goedkeuring gegeven aan de startnota en de procesnota van het RUP Dorpskernen Holsbeek.

Wat is het doel van de startnota? 

Het gemeentebestuur wenst de ruimtelijke ontwikkelingen in de dorpskernen in Holsbeek naar de toekomst toe beter te kunnen sturen zodat deze op een kwalitatieve, veerkrachtige en klimaatbestendige wijze kunnen evolueren, zonder het karakter ervan teniet te doen. De opmaak van een RUP wordt als oplossing naar voren geschoven, meer specifiek voor de 5 dorpskernen en aansluitende woongebieden, uiteraard niet volledig gebiedsdekkend. De "startnota" omvat alle thema's van het RUP waarbinnen een fasering wordt uitgewerkt van verdere uitwerking.

Geef je mening tussen 7 december 2022 en 4 februari

De publieke raadpleging wordt georganiseerd van 7 december 2022 tot en met 4 februari 2023. Deze inspraakronde is ter kennisgeving van de start- en de procesnota, en geeft de inwoners van Holsbeek en/of andere belanghebbenden de kans om zich te informeren over de plannen, evenals eraan te participeren.

Infoavond in het gemeentehuis op 13 december

Op 13 december 2022, tussen 18u en 21u wordt een participatiemoment georganiseerd in het gemeentehuis, Dutselstraat 15, 3220 Holsbeek.

Waar vind je de startnota? 

Gedurende deze publieke raadpleging en het participatiemoment zijn de start- en de procesnota hier te vinden: 

2022-11-10_Procesnota RUP dorpskernen Holsbeek

2022-11-10_startnota RUP dorpskernen

De documenten liggen eveneens ter inzage bij de Dienst Wonen en Omgeving – Ruimtelijke Ordening in het gemeentehuis (Dutselstraat 15, in 3220 Holsbeek).