Gemeente Holsbeek

Algemeen directeur gemeente & OCMW Holsbeek

Als hoofd van het personeel coördineert de algemeen directeur gemeente & OCMW Holsbeek de diensten van het gemeentehuis en het OCMW.
Zij leidt de vergaderingen van het managementteam en is de voorzitter ervan. Ze woont de vergaderingen bij van de OCMW-raad, de gemeenteraad en van het college van burgemeester en schepenen en is verantwoordelijk voor de notulering van besluiten.
De algemeen directeur adviseert de OCMW-raad, de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en de burgemeester op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak.
Ze ondertekent samen met de burgemeester en de OCMW-voorzitter alle uitgaande briefwisseling. De stukken van de gemeenteraad ondertekent zij samen met de voorzitter van de gemeenteraad.

De algemeen directeur ontvangt je graag na telefonische afspraak.