Gemeente Holsbeek

Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening

De belangrijkste taak van de GECORO is het adviseren van de gemeenteraad en het schepencollege waarbij afwegingen moeten gemaakt worden in verband met uiteenlopende aspecten van ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed.

Advies bij planning

Vanuit de GECORO worden inhoudelijke adviezen verwacht.
De commissie verleent onder andere advies over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige verordeningen, het gemeentelijk onroerenderfgoedbeleid enzovoort.
Na het sluiten van het openbaar onderzoek, bundelen en coördineren zij alle adviezen, bezwaren en opmerkingen en brengen ze een gemotiveerd advies uit.

Advies bij vergunning

De GECORO kan ook advies verlenen over aanvragen tot verkavelingen, aanvragen tot omgevingsvergunningen met een grote ruimtelijke impact, grote ontwikkelingsprojecten die impact hebben op het onroerend erfgoed enz.

De GECORO kan zowel op eigen initiatief adviseren, als op vraag van het schepencollege.
Vanuit elke vergadering van de GECORO wordt door de secretaris een verslag opgesteld dat, na goedkeuring op de volgende vergadering, door de voorzitter en de secretaris wordt ondertekend.

De GECORO vergadert minstens tweemaal per jaar in het gemeentehuis.

Samenstelling

De gemeenteraad bepaalt de samenstelling van de GECORO.
De GECORO is in elke gemeente samengesteld op basis van verschillende maatschappelijke geledingen.
De commissie brengt de lokaal aangestelde commissieleden samen met de politieke vertegenwoordigers van de gemeente.

Het aantal leden van de GECORO is afhankelijk van het inwonersaantal van de gemeente.
De gemeenteraad stelt de leden en een secretaris aan.
Uit de effectieve leden wordt een voorzitter gekozen.

De gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening bestaat uit:

  • een voorzitter
  • een secretaris
  • twee deskundigen
  • zes vertegenwoordigers uit de maatschappelijke geledingen
  • een politieke vertegenwoordiger van elke fractie

Voor elke geleding wordt een effectief lid en een plaatsvervanger gekozen.

Voorzitter: Julien Delaur鬆- ruimtelijk@holsbeek.be