Gemeente Holsbeek

Privacybeleid & Gebruiksvoorwaarden

Algemeen

Deze website werd gecreëerd door de firma LCP, Kapellestraat 144/3, 8020 Oostkamp en wordt beheerd door Gemeente Holsbeek, Dutselstraat 15, 3220 Holsbeek.

De website en de informatie die zich erop bevindt mogen gebruikt worden op voorwaarde dat de hier weergegeven gebruiksvoorwaarden volledig nageleefd worden.
Door gebruik te maken van deze website verbind je je er van rechtswege toe de gestelde gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en na te leven.

Gemeente Holsbeek kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische schade die de gebruiker ondervindt bij het gebruik van de website.
Gemeente Holsbeek is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen indien deze zouden voorkomen op de website en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken.

Beheer van informatie

Gemeente Holsbeek levert de beste inspanningen om ervoor te zorgen dat de weergegeven informatie zo volledig, correct, precies en actueel mogelijk is.
Gemeente Holsbeek kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste of onvolledige gegevens die te vinden zijn op deze website.

Mocht weergegeven informatie fouten bevatten of mocht er informatie, die de gebruiker op de website mag verwachten, ontbreken, dan engageert gemeente Holsbeek zich ertoe dit zo snel mogelijk recht te zetten nadat het van dergelijke onvolkomenheden op de hoogte werd gebracht. Wij nodigen je dan ook uit om al jouw opmerkingen door te geven aan het gemeentebestuur van Holsbeek via info@holsbeek.be.

De inhoud van de website (de links inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving door de gemeente Holsbeek aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

De publicatie van officiële teksten heeft geen officieel karakter. Bij verschillen tussen de elektronische tekst en de gedrukte tekst heeft deze laatste steeds voorrang.

Gebruik van informatie

Tenzij anders wordt aangegeven, is de informatie die je op deze site vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos en mits bronvermelding voor persoonlijk gebruik en niet-commerciële doeleinden worden aangewend. Wens je informatie (teksten, beelden,...) te reproduceren, te bedelen of op enige andere manier ter beschikking wil stellen, dan dien je eerst een schriftelijke aanvraag te richten aan het gemeentebestuur van Holsbeek, t.a.v. Hans Eyssen, Burgemeester.

Gemeente Holsbeek en eventuele anderen behouden alle intellectuele eigendomsrechten op deze site. Bepaalde softwaretoepassingen en grafische elementen op de website worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht beschermd worden, waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie beperkt wordt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur onderworpen wordt.

Links naar websites beheerd door derden

Gemeente Holsbeek plaatst ook links op de eigen website wanneer deze van nut kunnen zijn voor de surfer.

Gemeente Holsbeek geeft geen enkele garantie betreffende de inhoud, de informatiebronnen, de beschikbaarheid en de kwaliteit of volledigheid van dergelijke websites en kan hiervoor bijgevolg niet voor verantwoordelijk gesteld worden.

Een link naar een andere website betekent niet dat het gemeentebestuur van Holsbeek samenwerkingsverbanden heeft afgesloten of dat de gemeente de informatie op de website van derden goedkeurt.

Gemeente Holsbeek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van externe websites en hun inhoud.

Indien informatie beschikbaar op doorgelinkte websites niet betrouwbaar, juist, actueel of in strijd met de wetgeving is, behoudt het gemeentebestuur van Holsbeek zich het recht de link naar de website zonder enige verwittiging te verwijderen. Je mag steeds problemen met links melden aan de gemeente via info@holsbeek.be.

Het gemeentebestuur van Holsbeek behoudt zich het recht links naar externe informatie te weigeren.

Persoonsgegevens

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) of de General Data Protection Regulation (GDPR) van 25 mei 2018 heb je de volgende rechten:

  • Recht tot inzage van jouw persoonsgegevens
  • Recht tot verbetering van jouw persoonsgegevens
  • Recht tot wissen van jouw persoonsgegevens, tenzij door de wet verplicht

De toestemming van de verwerking is soms verplicht om de service te kunnen verlenen.
Wanneer de verplichte toestemming ingetrokken wordt, heeft dit tot gevolg dat de dienstverlening niet meer kan verstrekt worden.

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen elke verwerking van persoonsgegevens tenzij dit door de wetgeving verplicht is. Voor meer info, kan je je wenden tot het mailadres info@holsbeek.be.

Je hebt ten slotte het recht om klacht in te dienen tegen of omtrent de verwerking jouw persoonsgegevens bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Niet-toegestaan gebruik van de website

De gebruiker verbindt er zich o.a. toe:

  • de informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken;

  • geen zodanig gebruik te maken van deze website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken of op enige wijze minder efficiënt wordt gemaakt;

  • de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon, of vereniging, zoals onder meer , doch niet uitsluitend , de rechten van privacy en intellectuele eigendom;

  • de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter.

Gemeente Holsbeek behoudt elk recht om de gebruiker in gebreke te stellen en/of zich burgerlijke partij te stellen indien door het overtreden van bovenstaande bepalingen of op andere wijze schade toegebracht wordt aan haar belangen of deze van derden.

Geschillen

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van de website of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Leuven zijn bevoegd.

Contactgegevens

Gemeente Holsbeek
Dutselstraat 15
3220 Holsbeek

T 016 62 95 00

info@holsbeek.be

Ondernemingsnummer: 207.519.622