Gemeente Holsbeek

Gemeentelijk mobiliteitsplan

Over het intergemeentelijk mobiliteitsplan kan je meer info vinden onder 'Vervoerregio Leuven'.

Algemeen

Het eerste gemeentelijk mobiliteitsplan van Holsbeek werd op 12 september 2000 conform verklaard.

In 2007 voerde de gemeente een evaluatie uit van het mobiliteitsplan.
Met de "sneltoets" werd nagegaan of het bestaande mobiliteitsplan nog kon gelden als een valabele basis voor het gemeentelijk mobiliteitsbeleid.
Vanuit de sneltoets werd geconcludeerd om verder te gaan met spoor 2 "verbreden en verdiepen".
Dit impliceert dat de gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC) nog achter het oorspronkelijke mobiliteitsplan staat, maar dat een aantal thema's moesten worden toegevoegd of geactualiseerd.

Het herziene mobiliteitsplan werd tijdens de gemeenteraad van 6 september 2011 goedgekeurd.
Dit mobiliteitsplan is opnieuw van kracht voor een periode van vijf jaar.
Na deze vijf jaar wordt de totaliteit van de uitgevoerde maatregelen opnieuw getoetst aan de doelstellingen van het duurzaam scenario.
In deze periode kunnen nieuwe ontwikkelingen een impact hebben op mobiliteit waardoor het nodig kan zijn om het duurzaam scenario opnieuw bij te sturen.

Het gemeentelijk mobiliteitsplan is ook een voorwaarde om Vlaamse en provinciale subsidies te kunnen krijgen voor o.a. de aanleg van fietspaden langs verbindingswegen.

Inhoud

Met de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en de reeds uitgevoerde werken aan het ruggengraatproject wordt het vorige beleidsplan in realiteit omgezet.
Het beleidsscenario bevat relatief eenvoudige elementen die als geheel mooi op elkaar aansluiten en hierdoor mooi richting geven aan de te nemen acties.
De dorpskernen moeten maximaal worden uitgewerkt als kwalitatieve verblijfsgebieden.
Dit komt de leefbaarheid van de bewoners ten goede, maar ook de toeristische aantrekkelijkheid verbetert ermee.
Op het verkeersvlak betekent dit het weren van het sluipverkeer door de kernen als verkeersfilters in te richten.
Het openbaar vervoer wordt evenwel een vlotte doorgang gegarandeerd.
Fietsers en voetgangers zullen zich meer kunnen terugvinden in het vernieuwde openbaar domein.

De drie werkdomeinen van het mobiliteitsplan zijn:

  • werkdomein A: de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen en hun mobiliteitseffecten:
    vb. de goedkeuring en de realisatie van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan van het crematorium Hofheide.
  • werkdomein B: de ontwikkelingen per vervoerswijze:
    vb. het uitwerken van het parkeerbeleid in Nieuwrode.
  • werkdomein c: de ondersteunende en flankerende maatregelen:
    vb. de signalisatie en sturing van het verkeer ter verbetering van de verkeersleefbaarheid.