Gemeente Holsbeek

Grondzaken

Hier vind je de lopende openbare onderzoeken terug die betrekking hebben tot grondzaken binnen de gemeente.

Bekendmaking openbare onderzoeken

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken.

Bekendmaking besluit

1) Bekendmaking definitief onteigeningsbesluit RUP recreatie site Bruul

De gemeenteraad keurt op 3 september 2019 het definitieve onteigeningsbesluit goed 'onteigening RUP recreatie - site Bruul', en stelt als bijlagen bij dit besluit vast:

  • de onteigeningsprojectnota 'uitvoering RUP recreatie site Bruul', zoals voorzien in art. 12 van het Vlaams onteigeningsdecreet.
  • het onteigeningsplan 'uitvoering RUP recreatie site Bruul', zoals voorzien in art. 11 van het Vlaams onteigeningsdecreet.

De gemeente Holsbeek treedt op als onteigenende instantie en zal de volgende onroerend goederen verwerven om ze een bestemming van openbaar nut te geven:

Holsbeek, 2de afdeling (Kortrijk-Dutsel), sectie A

1) perceel 224/E, met een kadastrale oppervlakte van 25a 92ca, volledig perceel

2) perceel 224/D, met een kadastrale oppervlakte van 26a 92ca, volledig perceel

3) perceel 224/A, met een kadastrale oppervlakte van 52a 00ca, volledig perceel

4) perceel 222/A, met een kadastrale oppervlakte van 31a 50ca, volledig perceel

5) perceel 223/A, met een kadastrale oppervlakte van 61a 00ca, volledig perceel

6) perceel 227/H, met een kadastrale oppervlakte van 57a 60ca, volledig perceel

7) perceel 227/K, met een kadastrale oppervlakte van 57a 05ca, volledig perceel

8) deel van kadastraal perceel 228/H, met een in te nemen oppervlakte volgens meting van 59a 26ca, zoals vermeld op het opmetingsplan van landmeter-expert Vincent Vrijsen van 2 juli 2018, als bijlage bij dit besluit.

Beroep tegen een definitief onteigeningsbesluit is mogelijk conform de artikelen 43 en 44 van het Onteigeningsdecreet.

De bekendmaking is ook terug te vinden onder volgende link:
https://www.holsbeek.be/bekendmakingen/categorie/8/rooilijn-en-innemingsplannen

Alle documenten zijn terug te vinden onder de downloads.
 
2) Bekendmaking definitieve vaststelling rooilijnplan en innemingsplan Hertstraat - Appelweg
 
De gemeenteraad van 3 september 2019 stelt het rooilijnplan en het innemingsplan Hertstraat-Appelweg definitief vast, zoals opgesteld door studie- en landmeetburo Quadrant uit Kortenberg.
Het betreft de oorspronkelijke versie zoals laatst gewijzigd op 8 april 2019 en aangepast volgens de instructies van het college in zitting van 14 augustus 2019 bij de behandeling van de bezwaarschriften zoals eerder vermeld in het gemeenteraadsbesluit.
 
De grondinnemingen worden in der minne en ten algemene nutte verworven.
Voor de percelen die bestemd zijn voor "kleinschalig wonen" wordt kosteloze grondafstand gevraagd.
Onbebouwde percelen in landbouwgebied zullen vergoed worden tegen de eenheidsprijs die bepaald werd voor de verschillende percelen in het schattingsverslag van 25 juni 2018 en die verhoogd worden met telkens een wederbeleggingsvergoeding van 24,5%.
 
De bekendmaking is ook terug te vinden onder volgende link:
 
Alle documenten zijn terug te vinden onder de downloads.
 
3) Bekendmaking rooilijnplan van voetweg nr. 62
 
Besluit van de Deputatie van Vlaams-Brabant dd. 12 september 2019 waarbij beslist werd:
1. het rooilijnplan van voetweg nr. 62 goed te keuren.
2. voetweg nr. 62 in de atlas der buurtwegen van Holsbeek (deelgemeente Nieuwrode) gedeeltelijk te verleggen volgens het plan opgemaakt door mevr. Peeters, landmeter-expert namens het landmeterskantoor BVBA Peeters-Torfs uit Aarschot.
Voormeld besluit ligt ter inzage op de dienst Wonen & Omgeving en is ook terug te vinden onder de downloads.
 
Tegen de beslissing van de deputatie staat voor de gemeente en belanghebbende derden een opschortend beroep open bij de Vlaamse Regering, in te dienen bij de provinciegouverneur binnen de 15 dagen na het einde van de termijn van bekendmaking, art. 28 van de wet van 10 april 1841, zoals vervangen bij de wet van 20 mei 1863 en gewijzigd bij decreet van 4 april 2014. De aanplakking gebeurt van 25 september 2019 t.e.m. 3 oktober 2019.