Gemeente Holsbeek

Huurwaarborglening van het Vlaams Woningfonds

Bij het huren van een woning of appartement moet de huurder een huurwaarborg betalen. Voor huurcontracten afgesloten vanaf 1 januari 2019 bedraagt de wettelijke waarborg 3 maanden huur. Wie het moeilijk heeft om die waarborg in een keer te betalen, kan een renteloze huurwaarborglening aanvragen bij het Vlaams Woningfonds.

Voorwaarden

Elke persoon die de huurovereenkomst ondertekent of zal ondertekenen, wordt beschouwd als aanvrager.

Elke aanvrager moet aan de volgende voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor een huurwaarborglening.

 • Je moet ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters of op een referentieadres.
 • Jouw inkomen mag de vastgestelde grenzen niet overschrijden.
 • Jouw huurwoning / appartement:
  • moet gelegen zijn in het Vlaams Gewest
  • moet als hoofdverblijfplaats dienen
  • mag geen sociale huurwoning zijn (tenzij de woning wordt onderverhuurd door een sociaal verhuurkantoor).
 • Je moet voldoen aan de voorwaarden betreffende eigendomsbezit (je mag geen eigenaar zijn).
 • Je mag geen betalingsachterstand hebben bij een andere lopende lening.
 • De ondertekening van de huurovereenkomst mag maximaal 3 maanden geleden zijn op het ogenblik van de aanvraag.

Opgelet: de huurwaarborglening kan uitsluitend worden aangevraagd voor huurcontracten gesloten vanaf 1 januari 2019.

Procedure

Je beschikt reeds over een (ontwerp)huurovereenkomst

 • Elke persoon die de huurovereenkomst ondertekent of zal ondertekenen, moet het aanvraagformulier inclusief de verplichte bijlage invullen en ondertekenen.
 • Je stuurt het aanvraagformulier met bijlage naar het Vlaams Woningsfonds. Door het indienen van de aanvraag ga je akkoord met de terugbetalingsvoorwaarden als de huurwaarborglening wordt toegekend.
 • Binnen 2 werkdagen na ontvangst beoordeelt het Vlaams Woningfonds de volledigheid van de aanvraag.
 • Uiterlijk binnen 10 werkdagen nadat jouw aanvraag volledig is verklaard, beoordeelt het Vlaams Woningfonds of je voldoet aan de toekenningsvoorwaarden.

Je beschikt nog niet over een (ontwerp)huurovereenkomst

Je kan een principiële toelating tot de huurwaarborglening vragen.

 • Elke persoon die de huurovereenkomst zal ondertekenen, moet het aanvraagformulier inclusief de verplichte bijlagen invullen, ondertekenen en overmaken aan het Vlaams Woningfonds.
 • Binnen de 10 werkdagen na ontvangst van een volledige aanvraag gaat het Vlaams Woningfonds na of je voldoet aan de toekenningsvoorwaarden met uitzondering van de voorwaarden die betrekking hebben op de huurovereenkomst zelf.
 • Als je de principiële toelating verkrijgt, kan je binnen maximum 3 maanden jouw initiële aanvraag vervolledigen.
 • Vervolgens zal het Vlaams Woningfonds binnen de 3 werkdagen nagaan of je voldoet aan de toekenningsvoorwaarden met betrekking tot de huurovereenkomst zelf.

Prijs

De huurwaarborglening mag nooit meer bedragen dan het bedrag van de huurwaarborg bepaald in de huurovereenkomst en vastgesteld overeenkomstig het Vlaams Woninghuurdecreet.

Het maximum bedrag van de lening hangt af van de gemeente waar je woont en het aantal personen ten laste.

De huurwaarborglening is renteloos. Er worden geen dossierkosten aangerekend.

Regelgeving

De huurwaarborgleningen zijn onderworpen aan het besluit van de Vlaamse Regering dd. 7 december 2018 tot instelling van een huurwaarborglening.