Gemeente Holsbeek

Individuele waterpreventie tegen wateroverlast

Toelage individuele waterbeschermingsmaatregelen

Waterveiligheid: Collectief en individueel

Om woningen en gebouwen te beschermen tegen waterschade door overstroming past de gemeente het principe van meerlaagse waterveiligheid toe. Dit betekent dat we collectieve maatregelen nemen waar mogelijk zoals bufferbekkens, schotten en dammen. Waar dat niet kan of deze onvoldoende zijn, zijn er andere waterbeschermingsmaatregelen vereist om een individuele woning of gebouw te beschermen tegen waterschade.

Deskundig advies en financiële steun

Met het nieuwe subsidiereglement bieden we ondersteuning in de vorm van een deskundig advies en een financiële toelage. Het advies resulteert uit een waterveiligheidsstudie uitgevoerd door een deskundige die de woning onderzoekt en een advies met te nemen maatregelen formuleert. Wanneer je overgaat tot de effectieve uitvoering van de maatregelen, krijg je een financiële toelage die tot 25% van de gemaakte kosten dekt.

Begunstigden

De begunstigden zijn eigenaars, mede-eigenaars, huurders, vruchtgebruikers, pachters of opstalhouders van het gebouw waaraan de individuele waterpreventieve maatregelen worden uitgevoerd. Het kan gaan over:

  • een woning dat permanent bewoond wordt (dwz iemand is ingeschreven op dat adres);
  • een gebouw in gebruik voor beroepsdoeleinden;
  • een gebouw in collectief gebruik (scholen, jeugdlokalen, woonzorgcentra, …).

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidie van de gemeente moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn – zie artikel 4 van het reglement “Gemeentelijk reglement voor het toekennen van een subsidie voor de uitvoering van individuele waterpreventieve maatregelen om bestaande gebouwen te beschermen tegen schade door overstroming”.

GRD 30-01-2024_Subsidiereglement - individuele waterpreventie

Subsidiereglement en overeenkomst

Procedure

De procedure evenals de aanvraag van de subsidie verloopt in 2 stappen:

Stap 1: Aanvraag waterveiligheidsstudie

De waterveiligheidsstudie is de eerste stap en de aanvraag kan via een aanvraagformulier.
Gegeven de kost van de studie vragen we een overeenkomst te tekenen en een eigen bijdrage van 150€ te betalen. Bij effectieve uitvoering van de maatregelen kan dit bedrag worden teruggevorderd.

Aanvraag waterveiligheidsstudie afdrukversie

Stap 2: Uitvoering waterbeschermingsmaatregelen

Na de uitvoering van de werken obv het advies uit de waterveiligheidsstudie kan de aanvraag voor de subsidie gedaan worden. Dit verloopt via een subsidieaanvraagformulier. De gemeentelijke toelage bedraagt 25% van de gemaakte kosten, met een maximum van 7.500 euro per beschermde woning.

Projectzone Hertstraat

De provincie Vlaams-Brabant biedt een bijkomende subsidie voor een projectzone in een gemeente. Er werd een projectaanvraag ingediend en goedgekeurd voor de zone Hertstraat 27, Appelweg 112. Mits goedkeuring van je subsidieaanvraag kunnen we hiermee de toelage optrekken tot 50%.

Voor meer informatie over dit project, verwijzen we naar https://denkmee.holsbeek.be/Hertstraat27-Appelweg112.