Gemeente Holsbeek

Asbestproblematiek

Gepubliceerd op  di 12 jan 2021
Hoe pakt Ecowerf dit, samen met de gemeenten, aan?

Asbestafval gratis naar het recyclagepark brengen

Inwoners kunnen hun asbestafval gratis naar het recyclagepark brengen. Enkel gebonden asbest is toegelaten. Voor ongebonden asbest dient een erkende verwijderaar te worden ingeschakeld.

Verplichting om asbest verpakt aan te leveren

In de laatste maanden van 2020 bevool Ecowerf de inwoners sterk aan om hun asbest verpakt naar het recyclagepark te brengen, om zo elke verspreiding van asbestvezels in de omgeving te voorkomen.
Vanaf 1 januari 2021 is het verplicht om asbest 'verpakt' aan te leveren op de EcoWerf recyclageparken. Zo geven ze invulling aan de omzendbrief van Minister Demir. Bij enkele afvalintercommunales bestond deze verplichting al. Alle intercommunales moeten deze nieuwe verplichting ten laatste in juni van 2021 invoeren. EcoWerf opteerde ervoor om dit te doen vanaf 1 januari 2021.

Inlevering op afspraak

Sinds juli 2020 kan asbest op de EcoWerf recyclageparken enkel aangevoerd worden indien er gereserveerd wordt via het reservatiesysteem. Het reservatiesysteem werkt zeer goed. Elke inwoner krijgt een tijdsslot van 30 minuten toegewezen om asbest veilig en efficiënt aan te leveren. Er zijn steeds voldoende vrije tijdssloten ter beschikking om binnen de week met asbest op het recyclagepark terecht te kunnen.

Opleiding parkwachters

De Ecowerf-parkwachters kregen een opleiding om veilig met asbest om te gaan, deze opleiding wordt regelmatig herhaald. Ze dragen P3 mondmaskers en een wegwerpoverall als ze de asbestzakken dichtdoen en volgende klaarzetten. De parkwachter zorgt ervoor dat asbest zorgvuldig in de recipiënt wordt gedeponeerd, hij mag daarbij niet helpen (anders komt hij/zij te veel in aanraking met asbest). Ze geven de nodige richtlijnen aan de inwoners die asbest aanbrengen.

Project ophaling aan huis

Einde 2018 diende Ecowerf een project tot subsidiëring van de ophaling aan huis in bij OVAM, jammer genoeg waren de voorziene financiële middelen op dat ogenblik onvoldoende. Het project werd einde 2020 goedgekeurd. De aanbesteding voor aankoop van asbestzakken en beschermmateriaal werd gepubliceerd. De leveringstermijn van de zakken is zeer lang. Ecowerf vermoedt dat ze midden 2021 het project kunnen opstarten.

Wat houdt het project ophaling aan huis in?

Inwoners kunnen zakken en het nodige beschermmateriaal bestellen en kunnen maximaal 5 zakken aankopen. De Ecowerf-asbestcoach gaat ter plaatse bij de inwoner, die de zakken heeft aangevraagd, om hem/ haar te informeren hoe asbest veilig te verwijderen. De asbestcoach maakt de nodige afspraken om de gevulde zakken met asbest op te halen door EcoWerf. De ophaling en de verwerking van de asbest is inbegrepen in de prijs per zak. De Vlaamse overheid kent een subsidie toe van 90% van de kosten. EcoWerf zal samen met de lokale besturen hierover in een latere fase (dichter bij de startdatum van het project) informeren.

Informatie over het veilig verwijderen van asbest

Op de Ecowerf-website is heel wat info te vinden hoe asbest op een veilige wijze te verwijderen.