Gemeente Holsbeek

Adviesronde RUP woonzones buiten onze dorpskernen

Gepubliceerd op  ma 22 mei 2023
Geef je mening over hoe er in de toekomst gebouwd kan worden. Het kan nog tot 9 juni!

De gemeente werkt aan een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de woonzones buiten de dorpskernen die omringd zijn door de open ruimte van velden en bossen. Hiermee willen we stedenbouwkundige voorschriften en stedenbouwkundige verordeningen vastleggen van hoe er in de toekomst gebouwd kan worden.

In toepassing van artikel 2.3.2, § 2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening gaf het college van burgemeester en schepenen haar goedkeuring aan de startnota en de procesnota van het RUP.

Wat is het doel van de startnota?

Het gemeentebestuur wenst de ruimtelijke ontwikkelingen in de woonzones buiten de dorpskernen in Holsbeek naar de toekomst toe beter te kunnen sturen zodat deze op een kwalitatieve, veerkrachtige en klimaatbestendige wijze kunnen evolueren, zonder het karakter ervan teniet te doen. De opmaak van het RUP wordt als oplossing naar voren geschoven. De "startnota" omvat alle thema's van het RUP waarbinnen een fasering wordt uitgewerkt van verdere uitwerking.

Geef je mening tussen 11 april en 9 juni

De publieke raadpleging wordt georganiseerd van 11 april 2023 tot en met 9 juni 2023. Deze inspraakronde is ter kennisgeving van de start- en de procesnota, en geeft de inwoners van Holsbeek en/of andere belanghebbenden de kans om zich te informeren over de plannen, evenals eraan te participeren.

Je ontving een extra editie van HI in de bus met informatie. 

Opmerkingen en aandachtspunten overmaken

Alleen schriftelijk

  • afgeven op de dienst Wonen en Omgeving in het gemeentehuis
  • aangetekend schrijven aan de dienst Wonen en Omgeving, Dutselstraat 15 te Holsbeek
  • e-mail naar ruimtelijk@holsbeek.be

Hieronder vind je de start- en procesnota. Een papieren versie kan je inkijken tijdens de openingsuren van het gemeentehuis op de dienst Wonen en Omgeving.