Gemeente Holsbeek

Raad voor Maatschappelijk Welzijn (RMW)

Het hoogste gezagsorgaan van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) is de raad voor maatschappelijk welzijn. Deze raad bestuurt met andere woorden het OCMW.

De raad bestaat uit negen leden.

De OCMW-raad wordt verkozen voor een periode van zes jaar.
De huidige bestuursperiode loopt van januari 2013 tot januari 2019.

De opdracht van de raad voor maatschappelijk welzijn

De OCMW-raad legt de beleidslijnen vast en stemt de reglementen en besluiten inzake het OCMW.

De OCMW-voorzitter

De OCMW-raad wordt voorgezeten door een voorzitter.
De OCMW-voorzitter wordt verkozen door en uit de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn.
De verkozen OCMW-voorzitter maakt van rechtswege deel uit van het college van burgemeester en schepenen.
Voor OCMW Holsbeek werd Inge Claes verkozen als OCMW-voorzitter voor de lokale bestuursperiode 2013-2019.

De vergaderingen

De raad voor maatschappelijk welzijn vergadert minstens tien maal per jaar en dit na bijeenroeping door de voorzitter.
De vergaderingen hebben doorgaans de laatste maandag van iedere maand plaats.

De vergaderingen van de raad zijn openbaar, behalve als het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken of als de openbare orde de besloten zitting vereist.

De algemeen directeur neemt deel aan iedere raadzitting en maakt het verslag op.