Gemeente Holsbeek

Omgeving

Beslissingen van omgevingsaanvragen worden bekendgemaakt op onze gemeentelijke website onder bekendmakingen!

Bekendmaking van een openbaar onderzoek voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Verkavelingen

Milieu

Omgeving

Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Onroerend Erfgoed

Toegankelijkheidsregeling natuurgebied

Stedenbouwkundige handelingen

1) Hogebosstraat 6: herbouwen loods

Er werd een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor herbouwen loods.

De aanvraag werd ingediend door de heer Tom Ruttens voor het perceel gelegen Hogebosstraat 6 met kadastrale omschrijving afdeling 2 sectie C nrs. 92M en 92K.

Het openbaar onderzoek loopt van 20 november 2022 tot en met 19 december 2022

Het dossier kan je inkijken via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) onder dossiernummer OMV_2022128633 of op het gemeentehuis.

De bezwaren of opmerkingen kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen voor het einde van het openbaar onderzoek.

2) Percelen ter hoogte Rotselaarsebaan-E314 : Waterhuishoudingswerken en inrichting oeverzone langs de Winge.

Er werd een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor Waterhuishoudingswerken en inrichting oeverzone langs de Winge.

De aanvraag werd ingediend door Maarten Van Aert namens VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ VLGEWGEM voor het perceel gelegen Kloosterdreef 14, Stationsstraat 229, 235, 243, Steenweg op Holsbeek 5, 7, Vakenstraat 18, 18A, 18B, Wingepark 1 en 3

met kadastrale omschrijving sectie A nrs. 17H, 17G, 22, 23B, 42F, 43A, 100W, 100V, sectie B nrs. 366, 367A, 367B, 368, 369, 370, 371C, 371B, 372A, 372B, 373A, 374A, 374B, 375, 432B, 433/2 B, sectie C nrs. 389B, 391, 400, 404, 405G, 405C, 405F, 405B, 697F, 697E, 697D, 698H, 730Z, 730N, 730G2, 730L2, 730X, 730Y, 730D2, 730E2, 731A, 732A, 732G, 752P2, 752X, 752M2, 752K2, 752V, 752H2, 754N, 755B, 756B, 756C, 757D, 757C, 758F, 758B, 759A, 759B, 763E, 765S, 765B2, 765A2, 777Z4, 777S4, 777W4, 777D4, 777F3, 777B4, 777Y4, sectie D nrs. 11A, 12, 13B, 14A, 15, 16B, 21D, 22A, 356H, 356F, 357G, 357H, 365E, 405B, 572A, 575B, 575C, 693G, 693C2, 693F, 693E, 693A2, 707, 708, 710A, 719C, 720C, 752W, 752T, 752V, 757D, 757B, 759A, 760N, 760B, sectie E nrs. 835E, 835C, 837C, 838, 842, 843, afdeling 1 sectie B nrs. 231D2, 233G, 234F, 234H, 234G en 234E.

Het openbaar onderzoek loopt van 28 november 2022 tot en met 27 december 2022

Het dossier kan je inkijken via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) onder dossiernummer OMV_2022120770 of op het gemeentehuis.

De bezwaren of opmerkingen kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen voor het einde van het openbaar onderzoek.

Verkavelingen

Deze openbare onderzoeken handelen over dossiers die enkel en alleen te maken hebben met het verkavelen van gronden of het bijstellen van bestaande verkavelingsvoorschriften.

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken.

Milieu

Deze openbare onderzoeken handelen over dossiers die enkel en alleen te maken hebben met milieu.

Openbaar onderzoek van het ontwerp-besluit van de Vlaamse Regering en het bijhorende plan-MER voor de sectorale voorwaarden voor windturbines van 22 november 2022 t.e.m. 20 januari 2023.

De Vlaamse overheid heeft het ontwerpbesluit voor de sectorale voorwaarden voor windturbines voor een eerste keer principieel goedgekeurd op 28 oktober 2022. Concreet gaat het om de slagschaduw-, veiligheids-, en geluidsaspecten van de exploitatie van windturbines uit rubriek 20.1.6 van de VLAREM-indelingslijst. Om de mogelijke effecten van de sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu te onderzoeken, werd een plan-MER opgesteld.

Er wordt van 22 november 2022 tot en met 20 januari 2023 een openbaar onderzoek georganiseerd over dit ontwerp-besluit en het bijhorende ontwerp-plan-MER.

Je kan het ontwerp-besluit, het bijhorende ontwerp-plan-MER en de richtlijnen vanaf 22 november tot en met 20 januari inkijken:

  • Online: vlaanderen.be/inspraak-sectorale-voorwaarden-windturbines
  • Je kan deze documenten ook op afspraak (digitaal) inkijken bij het Departement Omgeving in Brussel. Je maakt hiervoor een afspraak via het nummer 02 553 83 79 of je stuurt een mail naar bomgeving@vlaanderen.be.

Van 22 november 2022 tot en met 20 januari 2023 kan je jouw opmerkingen of bezwaren indienen op volgende manieren:

of

  • via brief te bezorgen aan volgend adres:

Departement Omgeving

Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning

t.a.v. OO BVR plan-MER windturbines

Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 Brussel

Omgeving

Deze openbare onderzoeken handelen over dossiers die te maken hebben met stedenbouwkundige handelingen en milieu.

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken.

Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Deze openbare onderzoeken handelen over ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken. Er is wel een adviesronde.

1) Raadpleging over de startnota van het gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Dorpskernen Holsbeek.

In toepassing van artikel 2.3.2, § 2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening heeft het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Holsbeek op 17 november 2022 haar goedkeuring gegeven aan de startnota en de procesnota van het RUP Dorpskernen Holsbeek.

Het gemeentebestuur wenst de ruimtelijke ontwikkelingen in de dorpskernen in Holsbeek naar de toekomst toe beter te kunnen sturen zodat deze op een kwalitatieve, veerkrachtige en klimaatbestendige wijze kunnen evolueren, zonder het karakter ervan teniet te doen. De opmaak van een RUP wordt als oplossing naar voorgeschoven, meer specifiek voor de 5 dorpskernen en aansluitende woongebieden, uiteraard niet volledig gebiedsdekkend.

De publieke raadpleging wordt georganiseerd van 7 december 2022 tot en met 4 februari 2023. Deze inspraakronde is ter kennisgeving van de start- en de procesnota, en geeft de inwoners van Holsbeek en/of andere belanghebbenden de kans om zich te informeren over de plannen, evenals eraan te participeren.

Participatiemoment

Op 13 december 2022, tussen 18u en 21u wordt een participatiemoment georganiseerd in het gemeentehuis, Dutselstraat 15, 3220 Holsbeek.

De start- en de procesnota vind je hieronder : 

 2022-11-10_Procesnota RUP dorpskernen Holsbeek

2022-11-10_startnota RUP dorpskernen

De documenten liggen eveneens ter inzage bij de Dienst Wonen en Omgeving – Ruimtelijke Ordening in het gemeentehuis (Dutselstraat 15, in 3220 Holsbeek).

Onroerend Erfgoed

Deze openbare onderzoeken handelen over dossiers van agentschap Onroerend Erfgoed.

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken.