Gemeente Holsbeek

Omgeving

Beslissingen van omgevingsaanvragen worden bekendgemaakt op onze gemeentelijke website onder bekendmakingen!

Bekendmaking van een openbaar onderzoek voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Verkavelingen

Milieu

Omgeving

Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Onroerend Erfgoed

Toegankelijkheidsregeling natuurgebied

Stedenbouwkundige handelingen

1) Berkendreef z/n: bouwen van een ééngezinswoning

Er werd een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor bouwen van een ééngezingswoning.

De aanvraag werd ingediend door mevrouw Freia Vercruysse en de heer Quirijn Frederix voor het perceel gelegen Berkendreef z/n met kadastrale omschrijving afdeling 1 sectie E nr. 183A5.

Het openbaar onderzoek loopt van 3 juni 2022 tot en met 2 juli 2022

Het dossier kan je inkijken via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) onder dossiernummer OMV_2022048674 of op het gemeentehuis.

De bezwaren of opmerkingen kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen voor het einde van het openbaar onderzoek.

2) Galgenbergstraat 5: verbouwen van een woning

Er werd een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor verbouwen van een woning.

De aanvraag werd ingediend door Niels en Leen Bammens - Symons voor het perceel gelegen Galgenbergstraat 5 met kadastrale omschrijving afdeling 4 sectie B nrs. 389R en 389S.

Het openbaar onderzoek loopt van 24 juni 2022 tot en met 23 juli 2022

Het dossier kan je inkijken via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) onder dossiernummer OMV_2022056608 of op het gemeentehuis.

De bezwaren of opmerkingen kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen voor het einde van het openbaar onderzoek.

3) Doelestraat 22: aanleggen zwemvijver en plaatsen tuinhuis

Er werd een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor aanleggen van een zwemvijver en plaatsen tuinhuis.

De aanvraag werd ingediend door de heer Maarten Robijns voor het perceel gelegen Doelestraat 22 met kadastrale omschrijving afdeling 2 sectie B nr. 224H.

Het openbaar onderzoek loopt van 1 juli 2022 tot en met 30 juli 2022

Het dossier kan je inkijken via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) onder dossiernummer OMV_2022056832 of op het gemeentehuis.

De bezwaren of opmerkingen kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen voor het einde van het openbaar onderzoek.

Verkavelingen

Deze openbare onderzoeken handelen over dossiers die enkel en alleen te maken hebben met het verkavelen van gronden of het bijstellen van bestaande verkavelingsvoorschriften.

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken.

Milieu

Deze openbare onderzoeken handelen over dossiers die enkel en alleen te maken hebben met milieu.

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken.

Omgeving

Deze openbare onderzoeken handelen over dossiers die te maken hebben met stedenbouwkundige handelingen en milieu.

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken.

Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Deze openbare onderzoeken handelen over ruimtelijke uitvoeringsplannen.

1) Visienota Ruimtelijk Uitvoeringsplan Dorpskernen

In zitting van 31 mei 2022 keurde de gemeenteraad de visienota voor het opstellen van de ruimtelijke uitvoeringsplannen van de verschillende dorpskernen goed. 

Het college organiseert een openbaar onderzoek over deze visienota van 1 juni 2022 tot en met 31 juli 2022. 

De nota ligt ter inzage in het gemeentehuis (dienst Wonen en Omgeving) elke werkdag tijdens de openingsuren en hier digitaal raadpleegbaar: 2022-04-25 Nota dorpskernen.

Personen die bezwaren en/of opmerkingen hebben kunnen gedurende voormelde termijn tot de sluiting van het onderzoek, hun bezwaren en/of opmerkingen aan de gemeente Holsbeek, Dutselstraat 15 te 3220 Holsbeek overmaken, op één der volgende wijzen:
-verzenden per aangetekende brief
-afgeven tegen ontvangstbewijs aan het loket op de dienst Wonen en Omgeving
-overmaken via mailadres ruimtelijk@holsbeek.be

Vergeet niet om duidelijk te vermelden dat het om de visienota RUP Dorpskernen gaat alsook de pagina waarover uw opmerking/bezwaarschrift handelt. 

Onroerend Erfgoed

Deze openbare onderzoeken handelen over dossiers van agentschap Onroerend Erfgoed.

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken.