Gemeente Holsbeek

Onttrekken water uit waterloop

Meldingsplicht onttrekking water uit onbevaarbare waterlopen

Om droogteschade zoveel mogelijk te voorkomen moet het onttrekken van water uit een onbevaarbare waterloop voortaan gemeld worden.

Wie water wil onttrekken uit een onbevaarbare waterloop of publieke gracht moet dit melden aan de waterloopbeheerder. Dit moet het mogelijk maken om na te gaan of de waterbeschikbaarheid en onttrekkingen niet uit evenwicht zijn. Om dit vlot te laten verlopen, is er een e-loket wateronttrekkingen. Dit e-loket is er voor alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten en wordt beheerd door de gemeentes, de polders en wateringen, de provincies en de Vlaamse Milieumaatschappij.

Binnen de 48 uur na de melding beoordeelt de waterloopbeheerder de melding en als de gegevens correct en volledig ingevuld zijn, ontvangt de aanvrager een onttrekkingsticket via e-mail. Hierna kan gestart worden met de onttrekking. Het onttrekkingsticket blijft maximaal geldig voor een periode van 1 maand.
Binnen de 15 dagen na de onttrekking moet de aanvrager op basis van een geregistreerd debietmetingssysteem rapporteren hoeveel hij in detail onttrokken heeft.

Niet meldingsplichtig

Voor volgende onttrekkingen moet geen melding gedaan worden:

  • weidepompen om dieren te drenken;
  • vullen van spuittoestellen om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken, op voorwaarde dat de gebruiker van de toestellen dusdanig te werk gaat dat er geen risico op puntverontreiniging is;
  • vullen van een water- of aalton van maximaal 10 m³;
  • zonnepompen voor weidevogels en de pompen voor veedrinkpoelen.

Permanente installatie om water te onttrekken

Wie een permanente installatie voor de onttrekking van water wil realiseren moet hiervoor een machtiging aanvragen. Ook de machtiging kan aangevraagd worden via het e-loket wateronttrekking (www.wateronttrekking.be). Bij onttrekking van water via een vaste installatie moet je een verzegelde debietmeter voorzien, die het totale volume onttrokken water vastlegt. Je doet aangifte van de onttrokken hoeveelheden vóór 15 maart van het daaropvolgende jaar bij de Vlaamse Milieumaatschappij.

Heffing waterverontreiniging

Onttrekken van water uit onbevaarbare waterlopen is gratis, maar voor het gebruik van oppervlaktewater moet wel een heffing op de waterverontreiniging worden betaald. Die heffing varieert naargelang de sector waarvoor dit water wordt gebruikt.

Meer info