Gemeente Holsbeek

Overkoepelende renovatiepremie

Heb je plannen om je woning te renoveren?
Dan kan je misschien rekenen op de steun van de vernieuwde renovatiepremie.

Voor wie?

Je kan een renovatiepremie aanvragen als bewoner of als verhuurder.

 • Bewoner: je bent meerderjarig en je woont in de woning als eigenaar of als houder van ander zakelijk recht.
  • Opgelet: meerderjarige medebewoners worden ook beschouwd als aanvrager. Zij moeten dan ook aan de inkomens- en eigendomsvoorwaarden voldoen. Zij ondertekenen mee de aanvraag.
  • Uitzondering: inwonende meerderjarige kinderen en ouders van de bewoner(s) zijn geen aanvrager, tenzij ze een zakelijk recht hebben in de premiewoning.
 • Verhuurder (natuurlijk persoon): je moet de woning op de aanvraagdatum verhuren aan een sociaal verhuurkantoor voor minstens 9 jaar.
  • Opgelet: je kan geen aanvraag meer indienen in de laatste 3 jaar van het lopende huurcontract.

Voorwaarden

Het recht op een renovatiepremie hangt af van een aantal voorwaarden in verband met:

 • je inkomen
 • je woning
 • je andere eigendommen
 • je facturen

De werken die in aanmerking komen, zijn opgedeeld in vier categorieën.

Per categorie moet je voor minimum 2.500 euro (excl. btw) aan facturen kunnen voorleggen.
Voor de eerste drie categorieën (structuur, dak en buitenschrijnwerk) is er geen maximum factuurbedrag bepaald.
Voor categorie vier, 'technische installaties', gelden onderstaande maximum factuurbedragen:

 • Elektrische installatie: maximaal 3.750 euro
 • Sanitaire installatie: maximaal 3.750 euro
 • Centrale verwarming: maximaal 7.500 euro

Renovatiepremie al gekregen?

Ontving je in de voorbije 10 jaar een renovatiepremie (voor je huidige of een vorige woning), dan kan je pas 10 jaar na die aanvraag een renovatiepremie aanvragen.

Procedure

Je kan een renovatiepremie pas aanvragen:

 • na de uitvoering van de werken en als je over de nodige facturen beschikt.
 • en vanaf het ogenblik dat je de woning zelf bewoont (domicilie) of verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor voor minstens 9 jaar.

Aanvraagformulier

 • Verzamel alle nodige documenten en vul het aanvraagformulier en de bijhorende factuurlijst in.
  • Je stuurt het formulier, de factuurlijst en, indien van toepassing, ook de andere documenten (kopies van attesten, vergunningen, plannen, ...) die op het aanvraagformulier vermeld staan naar het kantoor van Wonen-Vlaanderen in jouw provincie (met de post, niet via e-mail). Het adres staat vermeld op het aanvraagformulier. De aanvraagdatum is de postdatum van jouw brief.
  • Je kan het formulier ook tijdens bezoekuren afgeven op het vermelde adres tegen ontvangstbewijs. De aanvraagdatum is de datum die vermeld staat op het ontvangstbewijs.
 • Foto's toevoegen is geen verplichting, maar wordt wel aangeraden: hoe meer bewijzen in jouw dossier, hoe beter.
 • Je moet GEEN kopie van jouw aanslagbiljet voor personenbelasting bijvoegen. Wonen-Vlaanderen kan jouw inkomen zelf opvragen bij de FOD Financiën. Enkel in uitzonderlijke gevallen moet je een kopie van het aanslagbiljet bezorgen, bv. wanneer je een buitenlands inkomen in een andere land moet aangeven.

Binnen 1 maand na de aanvraag krijg je een ontvangstbevestiging met jouw dossiernummer. Hou die eerste brief goed bij.

Afhandeling

Wonen-Vlaanderen bekijkt jouw aanvraag. Indien nodig vraagt de dossierbehandelaar bijkomende bewijsstukken op.

Binnen de 8 maanden na een correcte en volledige aanvraag ontvang je een tweede brief met de voorlopige beslissing:

 • Ofwel krijg je een brief met een overzicht van de facturen die in aanmerking komen en een berekening van het premiebedrag.
 • Ofwel word jouw aanvraag geweigerd. In de brief worden de redenen voor de weigering vermeld.

Ga je akkoord met de berekening, dan moet je verder niets doen. Controleer wel of het juiste rekeningnummer op de beslissingsbrief staat vermeld. De uitbetaling gebeurt binnen de 12 maanden na jouw aanvraag. Je krijgt daarvoor nog een derde brief van Wonen-Vlaanderen met de definitieve beslissing.

Ben je het niet eens met de berekening of met de weigering, dan moet je binnen 1 maand na de beslissing beroep aantekenen.

Ben je het wel eens met de weigering, maar voldoe je op een later moment wel aan alle voorwaarden (inkomen, woning, facturen, ...), dan mag je altijd opnieuw een aanvraag indienen. Kijk eerst goed na of de voorwaarden op dat moment zijn gewijzigd.

Bedrag

Het bedrag van de renovatiepremie bedraagt 20% of 30% van de goedgekeurde facturen (excl. btw) en is voor de 2 aanvragen samen maximaal 10 000 euro.

De premie bedraagt 30% van de goedgekeurde facturen (excl. btw) als het inkomen onderstaande bedragen niet overschrijdt:

 • alleenstaanden: 31 340 euro
 • alleenstaande met 1 persoon ten laste: 43 870 euro
 • alleenstaanden met meerdere personen ten laste: 43 870 euro + 3 510 per bijkomende persoon ten laste
 • gehuwden en samenwonenden: 43 870 euro
 • gehuwden en samenwonenden met personen ten laste: 43 870 euro + 3 510 euro per persoon ten laste

Per categorie is er een minimumpremie van 1 250 euro en een maximumpremie van 3 333 euro. Als je een premie aanvraagt voor 2 categorieën, ontvang je maximaal 6 666 euro.

Ook wie de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor voor minimum 9 jaar heeft recht op een premie van 30%, maar geen recht op de minimumpremie.

De premie bedraagt 20% van de goedgekeurde facturen (excl. btw) in alle andere gevallen. Per categorie is de premie beperkt tot 2 500 euro (er is geen minimumpremie). Als je een premie aanvraagt voor twee categorieën, ontvang je maximaal 5 000 euro.

Opgelet: het maximumbedrag van de premie, voor de twee aanvragen samen, is nooit meer dan 10 000 euro.

Voorbeeld:
Je kan genieten van een premie van 30% en ontvangt bv. 6 666 euro voor de eerste premieaanvraag, dan kan je voor jouw tweede premieaanvraag nog maximaal 3 334 euro krijgen.

Als je een premie van 20% krijgt, dan kan je voor de eerste premieaanvraag nooit meer dan 5 000 euro krijgen. Voor een tweede aanvraag kan je dan nog eens maximaal 5 000 euro.

Spreiding van aanvragen

Je kan als persoon maximum 2 keer een renovatiepremie krijgen in een periode van 10 jaar (te rekenen vanaf de datum van de eerste aanvraag - de aanvraagdatum staat vermeld op de ontvangstmelding). Je mag voor elke categorie van werken slechts 1 aanvraag indienen in die periode. Wanneer je de tweede schijf kan aanvragen, hangt af van jouw inkomen.

Wie recht heeft op een premie van 20%, kan maximum 2 categorieën per aanvraag kiezen. Als je een tweede keer een renovatiepremie aanvraagt voor de nog resterende categorieën, kan dit:

 • ten vroegste 1 jaar na de datum van de eerste aanvraag
 • en ten laatste 2 jaar na de datum van de eerste aanvraag.

Wie recht heeft op een premie van 30% (lage inkomens en verhuurders) zal de 2 aanvragen vrij kunnen spreiden over een periode van 10 jaar. De verbouwers krijgen ook de mogelijkheid om bij de eerste aanvraag het aantal categorieën vrij te kiezen. Let wel: als je bij de eerste aanvraag meteen alle 4 categorieën kiest, dan is er geen tweede aanvraag meer mogelijk de komende 10 jaar.

Het premiebedrag bij de eerste aanvraag is bepalend voor de spreiding:

 • had je bij de eerste aanvraag recht op 30%, dan heb je nog steeds de mogelijkheid om de tweede aanvraag vrij te spreiden over een periode van 10 jaar, ook al heb je op het moment van de tweede aanvraag hooguit recht op 20%
 • had je bij de eerste aanvraag recht op 20%, dan moet je ten laatste 2 jaar na aanvraag een tweede aanvraag indienen, ook al heb je dan recht op 30%.

Opgelet: de voorwaarden gelden op het tijdstip van de aanvraag. Het is mogelijk dat je een premie krijgt voor de eerste aanvraag, maar dat je in de daaropvolgende jaren niet langer aan alle voorwaarden voldoet voor een tweede aanvraag (bv. stijging van het inkomen, nieuwe gezinssituatie). In dat geval kan je geen aanvraag indienen voor de resterende categorieën.

Meer info

Voor informatie over de overkoepelende renovatiepremie kan je terecht op de website van Wonen Vlaanderen.