Gemeente Holsbeek

Natuurvergunningen

Wat?

In Vlaanderen staan natuur en landschap onder grote druk.
Daarom zijn wijzigingen aan vegetaties of kleine landschapselementen in bepaalde gebieden verboden of is er een natuurvergunning nodig.

 • Kleine landschapselementen zijn bijvoorbeeld:
  • houtkanten, struwelen, hagen, perceelsrandbegroeiingen
  • sloten, poelen, veedrinkputten, waterlopen, bronnen
  • bermen, holle wegen, graften, dijken
  • bomen, hoogstamboomgaarden
 • Vegetaties zijn natuurlijke en half-natuurlijke begroeiingen zoals:
  • vennen, heiden, moerassen, schorren, slikken, duinvegetaties
  • graslanden
  • loofbossen, houtachtige beplantingen

Wanneer is er een natuurvergunning nodig?

 Een natuurvergunning is verplicht voor de wijziging van kleine landschapselementen en vegetaties in:

 • groen-, park- en bosgebieden
 • agrarische gebieden met een ecologische waarde
 • beschermde duingebieden
 • vogel- en habitatrichtlijngebieden

Opgelet: voor het wijzigen van kleine landschapselementen in agrarische gebieden is ook een natuurvergunning vereist. Dus niet alleen in agrarische gebieden met een ecologische waarde.

Wanneer geldt het verbod tot wijzigen?

Volgende landschapselementen mogen niet gewijzigd worden:

 • holle wegen
 • graften (sterke knikken in het reliëf van hellinggronden; ze zijn meestal begroeid met bomen of struiken)
 • bronnen

Volgende vegetaties mogen niet gewijzigd worden:

 • historisch permanent grasland (en daaraan verbonden micro-reliëf en poelen), die
  • gelegen zijn in groengebieden, parkgebieden, buffergebieden, bosgebieden en de met deze gebieden vergelijkbare bestemmingsgebieden aangewezen op de plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke ordening.
  • of gelegen zijn binnen de perimeter van beschermd landschap.
 • vennen en heiden
 • moerassen en waterrijke gebieden

Een ontheffing op dit verbod op het wijzigen van deze kleine landschapselementen of vegetaties moet je aanvragen bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).

Procedure

Vraag de natuurvergunning aan met het formulier 'Aanvraag van een vergunning voor het wijzigen van vegetatie of van kleine landschapselementen'.

 • Burgers en bedrijven kunnen een natuurvergunning aanvragen bij het gemeentebestuur.
  Wie niet akkoord gaat met de beslissing van het schepencollege over zijn natuurvergunningsaanvraag, kan beroep indienen bij de Deputatie van de provincie.
 • Organisaties met publiekrechtelijk statuut (zoals OCMW's, polders en wateringen, gemeentebesturen) moeten hun natuurvergunningsaanvraag rechtstreeks indienen bij de Deputatie van de provincie.

Regelgeving

Uitzonderingen

 • De natuurvergunningsplicht geldt niet op huiskavels (zoals gedefinieerd in Natuurdecreet, artikel 2, 35°) van een vergunde woning of bedrijfsgebouw (van een landbouw- of veeteeltinrichting) gelegen binnen een straal van 100 meter rond het gebouw (dit wordt 50 meter als het om een groene bestemming gaat).
 • De natuurvergunning is ook niet verplicht als je al over een stedenbouwkundige vergunning beschikt waarbij advies van het Agentschap Natuur en Bos werd gevraagd (bijvoorbeeld voor het kappen van bomen).
  In dat geval dient de stedenbouwkundige vergunning als natuurvergunning.
 • Voorts is de vergunning niet nodig
  • als de werken kaderen in een door de overheid goedgekeurd beheerplan (bijvoorbeeld voor een natuurreservaat, bossen)
  • als het om normale onderhoudswerken gaat.
   In de 'Code van goede natuurpraktijk' wordt omschreven wat onder 'normaal onderhoud' verstaan moet worden.
   Zie daarvoor Bijlage 1 van de Omzendbrief LNW/98/01.

Online aanvragen