Gemeente Holsbeek

Openbaarheid van bestuur

Elke overheid in Vlaanderen is verplicht haar burger zélf zo goed mogelijk te informeren, de actieve openbaarheid van bestuur.
Daarnaast heeft elke burger het recht om bestuursdocumenten in te kijken, er een kopie van te ontvangen en er uitleg over te vragen. Dit is de passieve openbaarheid van bestuur.
Beide worden geregeld via het decreet openbaarheid van bestuur.

Actieve openbaarheid

Bij actieve openbaarheid neemt het gemeentebestuur zelf initiatieven om de burger te informeren over het beleid, regelgeving en dienstverlening. 
De gemeente Holsbeek doet dit ondermeer via de gemeentelijke website, informatievergaderingen, het infoblad, brieven, de telefoon en het loket.

Passieve openbaarheid

De burger kan zelf aan de gemeente vragen bepaalde bestuursdocumenten openbaar te maken en dit door er inzage in te verlenen, er uitleg over te verschaffen of er een kopie van te overhandigen.

Hoe

Je richt je aanvraag schriftelijk aan de algemeen directeur:

In je aanvraag vermeld je duidelijk:

  • je naam en correspondentieadres
  • de aangelegenheid waarover het gaat en indien mogelijk de specifieke bestuursdocumenten waarover de aanvraag gaat
  • de vorm van openbaarheid die je wenst (inzage, uitleg, kopie)

Als het om gevoelige informatie gaat, zoals privacygegevens en commerciële informatie, voeg je het bewijs toe dat de persoon van wie de info afkomstig is, heeft ingestemd met de openbaarheid ervan.

Je ontvangt uiterlijk binnen de 20 kalenderdagen na ontvangst van je aanvraag een antwoord. Als blijkt dat de gevraagde informatie moeilijk te verzamelen is of wanneer de toetsing aan de uitzonderingsgronden zoals bepaald in het Bestuursdecreet, moeilijk tijdig kan worden uitgevoerd, kan deze termijn nog verlengd worden tot 40 kalenderdagen. In dit geval word je hiervan op de hoogte gebracht.

Beroep

Als je het niet eens bent met de genomen beslissing, het ontbreken van de beslissing of de slechte uitvoering ervan kan je beroep instellen bij de Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur.
Je vermeldt dan duidelijk waartegen je beroep instelt (een beslissing, het uitblijven van een beslissing, het niet uitvoeren van een beslissing) en voegt bij je beroepsschrift een kopie van je oorspronkelijke aanvraag en van de eventuele beslissing.

Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie

Vlaamse Overheid
Departement Kanselarij en Bestuur 
Havenlaan 88 - bus 20
1000 Brussel

T 02 553 57 25 
openbaarheid@vlaanderen.be