Gemeente Holsbeek

Zoneringsplan afvalwater

Via het zoneringsplan wordt het grondgebied van jouw gemeente opgedeeld in zones die bepalen hoe het huishoudelijk afvalwater wordt gesaneerd.

 1. Centraal gebied (geel gearceerd) en collectief geoptimaliseerd buitengebied (groen gearceerd) Stedelijk afvalwater wordt opgevangen en naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie en/of een definitieve lozingsplaats afgevoerd.
  Hier geldt een aansluitingsplicht op de riolering.
 2. Collectief te optimaliseren buitengebied (groen)
  Nog te realiseren collectieve inzameling en zuivering van huishoudelijk afvalwater.
  Bij aanleg van de riolering geldt een aansluitingsplicht, in afwachting wordt het afvalwater minstens voorbehandeld in een septische put.
 3. Individueel te optimaliseren buitengebied (rood)
  Hier geldt een individuele zuiveringsplicht van de burger.

Meer info

De herziene zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen (GUP's) zijn sedert 12 maart 2016 van kracht.
Ze maken deel uit van de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 en zijn online raadpleegbaar via het geoloket zonerings- en uitvoeringsplannen van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).