Gemeente Holsbeek

Aanpassingspremie

De Vlaamse aanpassingspremie is een premie voor 65 - plussers die hun woning in het Vlaamse Gewest willen aanpassen aan de noden van het ouder worden. Je kan de premie krijgen als je bv. technische hulpmiddelen installeert of verbouwingen doet om jouw woning toegankelijker te maken.

Opgelet: de aanpassingspremie is vernieuwd vanaf 1 juni 2019. De doelgroepen en de procedure blijven onveranderd, maar de voorwaarden zijn gewijzigd.

Voor wie?

Je kan de aanpassingspremie aanvragen als bewoner of verhuurder.

 • Je wordt beschouwd als bewoner als jij en de persoon waarmee je samenwoont of gehuwd bent, de woning op de aanvraagdatum zelf bewoont op grond van een zakelijk recht, of een huurovereenkomst hebt voor drie jaar of langer.
  • Opgelet: als de bejaarde inwoont bij een zoon of dochter, dan moet de eigenaar van de woning (zakelijk recht) de aanvraag indienen. Het inkomen waarmee rekening wordt gehouden is altijd dat van de inwonende bejaarde voor wie de premie wordt aangevraagd en dat van de eventuele samenwonende partner.
 • Je wordt beschouwd als verhuurder als jij en de persoon waarmee je samenwoont of gehuwd bent, de woning op de aanvraagdatum verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor voor minstens negen jaar.

Voorwaarden

Om een aanpassingspremie te krijgen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen in verband met je leeftijd, je inkomen, je woning en de facturen.

Leeftijd

Jijzelf als aanvrager, je partner of een inwonend gezinslid moet minstens 65 jaar oud zijn op de datum van de aanvraag.

Opgelet: Sinds 1 juni 2019 moet de bewoner-aanvrager en de inwonende oudere bloedverwant of aanverwant zijn tot de tweede graad (geen oom, tante, nicht of neef).

Inkomen

Het inkomen van de bejaarde voor wie de aanpassingen worden uitgevoerd (en de persoon waarmee die samenwoont of gehuwd is) mag niet meer bedragen dan:

 • 31 340 euro voor 1 aanvrager zonder persoon ten laste
 • 43 870 euro voro 1 aanvrager met 1 persoon ten laste, te verhogen met 3 150 euro per bijkomende persoon ten laste
 • 43 870 euro voor 2 aanvragers, te verhogen met 3 150 euro per bijkomende persoon ten laste.

Het inkomen van de aanvrager-verhuurder (die zijn woning verhuurt aan een SVK) mag niet meer bedragen dan 62 670 euro.

Opgelet: vanaf 1 juni 2019 bestaat het inkomen uit de som van:

 • gezamenlijk belastbaar inkomen
 • afzonderlijk belastbaar inkomen
 • leefloon
 • inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap (ivt.)
 • beroepsinkomen uit het buitenland of verkregen bij een Europese of internationale instelling.

Wonen-Vlaanderen zal kijken naar het laatst gekende aanslagbiljet tot maximaal 3 jaar geleden (in de praktijk meestal het inkomen van 2 jaar voor de aanvraag, maar mogelijk ook inkomen van 1 jaar of 3 jaar voor de aanvraagdatum).

Woning

De woning moet de hoofdverblijfplaats zijn van de aanvrager en in het Vlaamse Gewest liggen.

Opgelet: Sinds 1 juni 2019 geldt er ook een eigendomsvoorwaarde. De 65-plusser mag op de datum van aanvraag geen andere woning volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben, tenzij het een ongeschikte woning was die door de 65-plusser bewoond werd.

Facturen

De facturen mogen niet ouder zijn dan twee jaar op de aanvraagdatum en de voorgelegde facturen moeten in totaal minstens 1.200 euro (inclusief btw) bedragen.

De premie wordt berekend op basis van de ingediende facturen.

De lijst van werken die in aanmerking komen voor de aanpassingspremie is verdeeld in verschillende categorieën, met per categorie een vast premiebedrag.

Aantal aanvragen

In een periode van 10 jaar (vanaf de aanvraag van de eerste premie), kan je als persoon en per woning in totaal maximaal 3 keer een aanpassingspremie en/of verbeteringspremie aanvragen. Je moet er wel voor zorgen dat elke aanvraag betrekking heeft op een andere categorie van werken.

Let op:

 • De aanpassingspremie heeft maar 2 categorieën. Dus je kan maar 2 keer een aanpassingspremie aanvragen in 10 jaar.
 • Tot en met 31 mei 2019 kon je nog een verbeteringspremie aanvragen voor een andere catergorie van werken (max. 3 premies in totaal). Die verbeteringspremie is stopgezet op 1 juni 2019.

De aanvragen mogen elkaar overlappen. Je moet niet wachten tot je bevestiging hebt gekregen van jouw eerste aanvraag om een tweede aanvraag in te dienen.

Procedure

Je kan de aanpassingspremie pas aanvragen na de uitvoering van de werken.
Voeg alle facturen en het aanslagbiljet van de personenbelasting van de inkomsten van drie jaar geleden bij je aanvraag.

Je kan de aanpassingspremie aanvragen:

Je stuurt de aanvraag op naar het adres dat op het formulier vermeld staat:

 • Je krijgt zo snel mogelijk een ontvangstmelding
 • Een beslissing volgt binnen de 3 maanden na een correcte en volledige aanvraag
 • De uitbetaling gebeurt 3 maanden na de beslissing

Als Wonen-Vlaanderen binnen die termijn geen beslissing heeft genomen of als je niet akkoord gaat met de beslissing, kan je beroep aantekenen. Na de beslissingstermijn voor Wonen-Vlaanderen, of na de weigering van jouw aanvraag, heb je 1 maand de tijd om beroep aan te tekenen. Verstuur jouw beroep altijd aangetekend.

Bedrag

De aanpassingspremie bedraagt per onderdeel steeds 50% van de som van de goedgekeurde facturen, btw inbegrepen (afgerond tot op het lagere tiental). De premie per onderdeel is nooit hoger dan 1 250 euro.

Meer info

Voor meer informatie kan je terecht op de website van Wonen Vlaanderen.