Gemeente Holsbeek

Aanpassingspremie

De Vlaamse aanpassingspremie is een premie voor 65 - plussers die hun woning in het Vlaamse Gewest willen aanpassen aan de noden van het ouder worden.

Voor wie?

Voor bewoners of verhuurders die bv. technische hulpmiddelen installeren of verbouwingen doen om de woning toegankelijker te maken.

  • Je wordt beschouwd als bewoner als jij en de persoon waarmee je samenwoont of gehuwd bent, de woning op de aanvraagdatum zelf bewoont op grond van een zakelijk recht, of een huurovereenkomst hebt voor meer dan drie jaar.
  • Je wordt beschouwd als verhuurder als jij en de persoon waarmee je samenwoont of gehuwd bent, de woning op de aanvraagdatum verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor voor minstens negen jaar.

Voorwaarden

Om een aanpassingspremie te krijgen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen in verband met je leeftijd, je inkomen, je woning en de facturen.

Leeftijd

Jijzelf als aanvrager, je partner of een inwonend gezinslid moet minstens 65 jaar oud zijn op de datum van de aanvraag.

Inkomen

Het inkomen van de bejaarde voor wie de aanpassingen worden uitgevoerd (en de persoon waarmee die samenwoont of gehuwd is) mag niet meer bedragen dan 29.600 euro.
Dit maximum mag worden verhoogd met 1.540 euro per persoon ten laste.

Het inkomen van de aanvrager - verhuurder (die zijn woning verhuurt aan een SVK) mag niet meer zijn dan 59.200 euro.

Er wordt gekeken naar het (gezamenlijk) belastbaar inkomen van het derde jaar dat voorafgaat aan de aanvraagdatum (bv. inkomen van 2013 voor aanvragen in 2016).

Woning

De woning moet de hoofdverblijfplaats zijn van de aanvrager en in het Vlaamse Gewest liggen.

Facturen

De facturen mogen niet ouder zijn dan één jaar op de aanvraagdatum en de voorgelegde facturen moeten in totaal minstens 1.200 euro (inclusief btw) bedragen.

De premie wordt berekend op basis van de ingediende facturen.

De lijst van werken die in aanmerking komen voor de aanpassingspremie is verdeeld in verschillende categorieën, met per categorie een vast premiebedrag.

In een periode van tien jaar (vanaf de aanvraag van de eerste premie), kan je als persoon en per woning maximaal drie keer een aanpassingspremie en/of verbeteringspremie aanvragen.
Je moet er wel voor zorgen dat elke aanvraag betrekking heeft op een ander onderdeel van verbeterings- of aanpassingswerken.

Procedure

Je kan de aanpassingspremie pas aanvragen na de uitvoering van de werken.
Voeg alle facturen en het aanslagbiljet van de personenbelasting van de inkomsten van drie jaar geleden bij je aanvraag.

Je kan de aanpassingspremie aanvragen:

Een beslissing volgt binnen de drie maanden na een correcte en volledige aanvraag.
De uitbetaling gebeurt drie maanden na de beslissing.

Prijs

De aanpassingspremie bedraagt 50% van de kostprijs van de werken maar is nooit hoger dan 1.250 euro.

Meer info

Wonen Vlaams-Brabant
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 92
3000 Leuven