Gemeente Holsbeek

Grondzaken

Bekendmaking lopende openbare onderzoeken

Rooilijn- en onteigeningsplan - Project 'collector Winge fase 4, deel 3 : Pastoriedreef en Kerkplein'

Het college organiseert een openbaar onderzoek voor het rooilijn- en onteigeningsplan project ‘Collector Winge fase 4, deel 3: Pastoriedreef en Kerkplein.
Voormeld plan met bijhorende bundel werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad van 24 oktober 2023 en zal na openbaar onderzoek voor definitieve goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het openbaar onderzoek loopt van 17 november 2023 tot en met 17 december 2023.
De bundel ligt ter inzage van het publiek in het gemeentehuis (dienst Wonen & Omgeving) vanaf de datum van opening tot datum van sluiting van het onderzoek, hetzij gedurende een termijn van min. 30 dagen, elke werkdag tijdens de openingsuren. 

Hoe bezwaar indienen? 

Personen die bezwaren en/of opmerkingen hebben kunnen gedurende voormelde termijn tot de sluiting van het onderzoek, hun bezwaren en/of opmerkingen aan de gemeente Holsbeek, Dutselstraat 15 te 3220 Holsbeek overmaken, op één der volgende wijzen:

  • verzenden per aangetekende brief
  • afgeven tegen ontvangstbewijs aan het loket op de dienst Wonen en Omgeving
  • overmaken via mailadres rooilijnen@holsbeek.be

Bijlagen 

Recent afgesloten openbaar onderzoek

/

Definitieve besluiten gepubliceerd in Belgisch Staatsblad

Volgende besluiten zijn genomen en worden definitief vastgesteld. Ze worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Rooilijn- en innemingsdossier - project Winge fase 4 - DEEL 1 : Gravenstraat / Tweede bekendmaking besluit

In gemeenteraadsbeslissing van 13 september 2022 werd het rooilijn- en innemingsdossier - project Winge fase 4 - DEEL 1 : Gravenstraat definitief vastgesteld.


Voormeld besluit ligt ter inzage op de dienst Wonen & Omgeving en is raadpleegbaar op de website van de gemeente Holsbeek.

Hoe beroep indienen ? 

Een beroep tot nietig verklaring kan worden ingesteld bij de Raad van State afdeling bestuursrechtspraak ( Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel).

Het verzoekschrift moet ingediend worden binnen een termijn van 60 dagen vanaf de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad (17 november 2022).

Bijlagen 

Rooilijn- en innemingsdossier - project Winge fase 4 - DEEL 2 : Rodestraat / Tweede bekendmaking besluit

In gemeenteraadsbeslissing van 13 september 2022 werd het rooilijn- en innemingsdossier - project Winge fase 4 - DEEL 2 : Rodestraat definitief vastgesteld.

Voormeld besluit ligt ter inzage op de dienst Wonen & Omgeving en is raadpleegbaar op de website van de gemeente Holsbeek.

Hoe beroep indienen ? 

Een beroep tot nietig verklaring kan worden ingesteld bij de Raad van State afdeling bestuursrechtspraak ( Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel).

Het verzoekschrift moet ingediend worden binnen een termijn van 60 dagen vanaf de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad (17 november 2022).

Bijlagen

Definitieve vaststelling rooilijn- en onteigeningsplan Nobelberg, Burgemeestersstraat en 2 verbindingen (Pad 71-Atlas)

In gemeenteraadsbeslissing van 28 februari 2023 werd:
het rooilijn- en onteigeningsplan Nobelberg, Burgemeestersstraat en 2 voetwegverbindingen (Pad 71 - Atlas der buurtwegen) definitief vastgesteld.

Voormeld besluit ligt ter inzage op de dienst Wonen & Omgeving en is raadpleegbaar op de website van de gemeente Holsbeek (www.holsbeek.be)

Overeenkomstig artikel 24 van het gemeentewegendecreet van 3 mei 2019 zijn beroepen van belanghebbenden tegen dusdanige beslissingen, aan de Vlaamse Regering gericht en opschortend. Zijn moeten worden ingediend binnen de 30 dagen, die ingaat de dag nadat de beslissing werd betekend. De beroepen ingediend na voormelde termijn zijn niet ontvankelijk.

Bijlagen

Rooilijn- en onteigeningsplan Nobelberg, Burgemeesterstraat en 2 voetwegverbindingen (pad 71 in de atlas der buurtwegen) / Tweede bekendmaking besluit

In gemeenteraadsbeslissing van 28 februari 2023 werd het rooilijn- en onteigeningsplan van Nobelberg, Burgemeestersstraat en de 2 voetwegverbindingen (Pad 71 in Atlas der buurtwegen) definitief vastgesteld. Voormeld besluit ligt ter inzage op de dienst Wonen & Omgeving en is raadpleegbaar op de website van de gemeente Holsbeek.

Hoe beroep indienen ?

Een beroep tot nietig verklaring kan worden ingesteld bij de Raad van State - afdeling bestuursrechtspraak (Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel).
Het verzoekschrift moet ingediend worden binnen een termijn van 60 dagen vanaf de bekendmaking van de bestreden beslissing in het Belgisch Staatsblad (19 april 2023).

Bijlagen

Rooilijn- en onteigeningsplan Attenhovendreef (deel pad nr. 58), Meesberg (deel pad nr. 59), Konijntjesberg, Zwaluwendreef, Vinkendreef, Mereldreef en Driedennekespad - definitief vastgesteld.

In de gemeenteraadsbeslissing van 12 september 2023 werd:

het rooilijn- en onteigeningsplan Attenhovendreef (deel pad nr. 58), Meesberg (deel pad nr. 59), Konijntjesberg, Zwaluwendreef, Vinkendreef, Mereldreef en Driedennekespad, definitief vastgesteld.

 Voormeld besluit ligt ter inzage op de dienst Wonen & Omgeving en is raadpleegbaar op de website van de gemeente Holsbeek (www.holsbeek.be)

Overeenkomstig artikel 24 van het gemeentewegendecreet van 3 mei 2019 zijn beroepen van belanghebbenden tegen dusdanige beslissingen, aan de Vlaamse Regering gericht en opschortend. Zijn moeten worden ingediend binnen de 30 dagen, die ingaat de dag nadat de beslissing werd betekend. De beroepen ingediend na voormelde termijn zijn niet ontvankelijk.

Bijlagen :