Gemeente Holsbeek

Grondzaken

Bekendmaking lopende openbare onderzoeken

Rooilijnplan verlegging pad 39 Kortrijk-Dutsel

Het college organiseert een openbaar onderzoek voor het rooilijnplan voor de verlegging van een gemeenteweg, gekend als buurtweg 39 te Kortrijk-Dutsel.
Voormeld plan met bijhorende bundel werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad van 28 mei 2024 en zal na openbaar onderzoek voor definitieve goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het openbaar onderzoek loopt van 14 juni 2024 tot en met 13 juli 2024.
De bundel ligt ter inzage van het publiek in het gemeentehuis (dienst Wonen & Omgeving) vanaf de datum van opening tot datum van sluiting van het onderzoek, hetzij gedurende een termijn van min. 30 dagen, elke werkdag tijdens de openingsuren. De bundel is gedurende het openbaar onderzoek eveneens raadpleegbaar op de gemeentelijke website (www.holsbeek.be)

Personen die bezwaren en/of opmerkingen hebben kunnen gedurende voormelde termijn tot de sluiting van het onderzoek, hun bezwaren en/of opmerkingen aan de gemeente Holsbeek, Dutselstraat 15 te 3220 Holsbeek overmaken, op één der volgende wijzen:

  • verzenden per aangetekende brief
  • afgeven tegen ontvangstbewijs aan het loket op de dienst Wonen en Omgeving
  • overmaken via mailadres rooilijnen@holsbeek.be

Bijlagen

Openbaar onderzoek inzake uitvoeren van de werken van Aquafin in toepassing van decreet integraal waterbeleid.

Holsbeek collector Winge fase 4 - Investeringsplan 2024 - project 20676A - aanvraag om ministerieel besluit tot verklaring van openbaar nut. 

Het dossier wordt ter inzage gelegd vanaf 19 april 2024 t.e.m.18 mei 2024.

De bundel is raadpleegbaar op de dienst Wonen en Omgeving elke werkdag tijdens de openingsuren alsook hieronder in bijlagen.

Bijlagen:

Recent afgesloten openbaar onderzoek

/

Definitieve besluiten gepubliceerd in Belgisch Staatsblad

Volgende besluiten zijn genomen en worden definitief vastgesteld. Ze worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Rooilijn- en innemingsdossier - project Winge fase 4 - DEEL 1 : Gravenstraat / Tweede bekendmaking besluit

In gemeenteraadsbeslissing van 13 september 2022 werd het rooilijn- en innemingsdossier - project Winge fase 4 - DEEL 1 : Gravenstraat definitief vastgesteld.


Voormeld besluit ligt ter inzage op de dienst Wonen & Omgeving en is raadpleegbaar op de website van de gemeente Holsbeek.

Bijlagen 

Rooilijn- en innemingsdossier - project Winge fase 4 - DEEL 2 : Rodestraat / Tweede bekendmaking besluit

In gemeenteraadsbeslissing van 13 september 2022 werd het rooilijn- en innemingsdossier - project Winge fase 4 - DEEL 2 : Rodestraat definitief vastgesteld.

Voormeld besluit ligt ter inzage op de dienst Wonen & Omgeving en is raadpleegbaar op de website van de gemeente Holsbeek.

Bijlagen

Definitieve vaststelling rooilijn- en onteigeningsplan Nobelberg, Burgemeestersstraat en 2 verbindingen (Pad 71-Atlas)

In gemeenteraadsbeslissing van 28 februari 2023 werd:
het rooilijn- en onteigeningsplan Nobelberg, Burgemeestersstraat en 2 voetwegverbindingen (Pad 71 - Atlas der buurtwegen) definitief vastgesteld.

Voormeld besluit ligt ter inzage op de dienst Wonen & Omgeving en is raadpleegbaar op de website van de gemeente Holsbeek.

Overeenkomstig artikel 24 van het gemeentewegendecreet van 3 mei 2019 zijn beroepen van belanghebbenden tegen dusdanige beslissingen, aan de Vlaamse Regering gericht en opschortend. Zijn moeten worden ingediend binnen de 30 dagen, die ingaat de dag nadat de beslissing werd betekend. De beroepen ingediend na voormelde termijn zijn niet ontvankelijk.

Bijlagen

Rooilijn- en onteigeningsplan Nobelberg, Burgemeesterstraat en 2 voetwegverbindingen (pad 71 in de atlas der buurtwegen) / Tweede bekendmaking besluit

In gemeenteraadsbeslissing van 28 februari 2023 werd het rooilijn- en onteigeningsplan van Nobelberg, Burgemeestersstraat en de 2 voetwegverbindingen (Pad 71 in Atlas der buurtwegen) definitief vastgesteld. Voormeld besluit ligt ter inzage op de dienst Wonen & Omgeving en is raadpleegbaar op de website van de gemeente Holsbeek.

Bijlagen

Rooilijn- en onteigeningsplan Attenhovendreef (deel pad nr. 58), Meesberg (deel pad nr. 59), Konijntjesberg, Zwaluwendreef, Vinkendreef, Mereldreef en Driedennekespad - definitief vastgesteld.

In de gemeenteraadsbeslissing van 12 september 2023 werd:

het rooilijn- en onteigeningsplan Attenhovendreef (deel pad nr. 58), Meesberg (deel pad nr. 59), Konijntjesberg, Zwaluwendreef, Vinkendreef, Mereldreef en Driedennekespad, definitief vastgesteld.

Voormeld besluit ligt ter inzage op de dienst Wonen & Omgeving en is raadpleegbaar op de website van de gemeente Holsbeek.

Overeenkomstig artikel 24 van het gemeentewegendecreet van 3 mei 2019 zijn beroepen van belanghebbenden tegen dusdanige beslissingen, aan de Vlaamse Regering gericht en opschortend. Zijn moeten worden ingediend binnen de 30 dagen, die ingaat de dag nadat de beslissing werd betekend. De beroepen ingediend na voormelde termijn zijn niet ontvankelijk.

Bijlagen : 

Rooilijn- en innemingsplan, Collector Winge fase 4 - deel 3 - Pastoriedreef en Kerkplein, definitieve vaststelling - Tweede bekendmaking besluit

Bij gemeenteraadsbesluit van 30 januari 2024 werd het gemeentelijk rooilijn- & innemingsplan van het project Collector Winge fase 4 - deel 3 Pastoriedreef en Kerkplein, opgesteld door het studiekantoor Groep Infrabo uit Westerlo, definitief vastgesteld.

Dit gemeenteraadsbesluit met plan ligt ter inzage op de dienst Wonen & Omgeving van de gemeente Holsbeek en is raadpleegbaar op de website www.holsbeek.be.

Binnen de vooropgestelde termijn werd geen administratief beroep ingesteld in de zin van artikel 24, §1 van het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, zodat overeenkomstig artikel 19 van het voornoemde decreet het rooilijnplan veertien dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad in werking zal treden.

Bijlagen :