Gemeente Holsbeek

Atlas der Buurtwegen en waterlopen

Atlas der Buurtwegen

Door de wet op de buurtwegen van 10 april 1841 werden de toenmalige gemeenten verplicht om een atlas van de buurtwegen op te stellen.

De atlassen bestaan hoofdzakelijk uit twee luiken:

  • de plannen van de buurtwegen met de wettelijke breedtes
  • de tabellen met de beschrijving van deze wegen en de aangrenzende eigenaars

Van deze atlassen bestaan er telkens twee exemplaren, die respectievelijk aanwezig zijn in de gemeente en bij het provinciebestuur.

De atlassen hebben een rechtsgeldig karakter en worden als dusdanig regelmatig geraadpleegd in het kader van de wet op de buurtwegen.

Ook een aantal niet-bestuurlijke instanties zoals geschiedkundigen, archeologen, architecten, landmeters, studiebureaus... maken frequent gebruik van deze atlassen.
Bovendien is het een interessante basis voor het toekennen van historische straatnamen, de identificatie van molens, kastelen, stamboomonderzoek,...
Sommige wegen of paden zijn in de loop der tijd op het terrein verdwenen, maar zijn in de atlas nog terug te vinden.
Bij het verkavelen van gronden, de aanvraag van een omgevingsvergunning of bij een opmeting van een terrein zullen deze ingeschreven wegen dan alsnog opduiken.
Toch is het mogelijk deze wegen te verleggen, te wijzigen of zelfs af te schaffen, mits een bijzondere procedure toe te passen.

De atlassen der buurtwegen worden bewaard op de dienst Wonen en Omgeving, waar deze kunnen ingekeken worden.
Ook bestaat de mogelijkheid om de plannen van de wegenatlas digitaal te raadplegen op de website van de provincie Vlaams-Brabant.

Atlas der Waterlopen

De atlassen der waterlopen zijn opgesteld in 1950.
Ze kunnen ingekeken worden op de dienst Wonen en Omgeving en zijn raadpleegbaar op de website van de provincie Vlaams-Brabant.

In deze atlassen en bijhorende tabellen vinden we de statuten en wettelijke maatcijfers van onze waterlopen.