Gemeente Holsbeek

Programmatische Aanpak Stikstof

Gepubliceerd op  ma 04 apr 2022
Openbaar onderzoek ontwerp-PAS en plan-MER 19 april tot 17 juni 2022

De Vlaamse overheid heeft een ontwerp-PAS opgesteld. Daarbij werd ook een ontwerp plan-milieueffectrapport (ontwerp-plan-MER) opgemaakt dat de effecten van de PAS op het leefmilieu onderzoekt.

Speciale Beschermingszones beschermen

De programmatische aanpak stikstof (PAS) heeft als centraal doel bij te dragen aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor Europees beschermde natuur.

De PAS baseert zich op een gebiedsgerichte analyse van de emissies en de depositie van stikstofoxiden en ammoniak.

Openbaar onderzoek

Er wordt van 19 april 2022 tot en met 17 juni 2022 een openbaar onderzoek georganiseerd over dit ontwerp-PAS en het bijhorende ontwerp-plan-MER.

U kunt het ontwerp-PAS, het bijhorende ontwerp-plan-MER en de richtlijnen vanaf 19 april 2022 online inkijken op www.omgeving.vlaanderen.be/openbaar-onderzoek-pas.

Van 19 april 2022 tot en met 17 juni 2022 kunt u uw opmerkingen of bezwaren via e-mail of brief indienen bij het college van burgemeester en schepenen, Dutselstraat 15 te Holsbeek.