Gemeente Holsbeek

Stikstof verminderen - PAS

Om de Europese natuurdoelen te halen en onze gezondheid te beschermen, neemt Vlaanderen maatregelen om de uitstoot van stikstof te beperken en de natuur te herstellen.

Programma

Op 10 maart 2023 heeft de Vlaamse Regering de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) definitief vastgesteld. De PAS is opgevat als een omvattend, niet-reglementair, realisatiegericht programma, met als onderdelen: 

 • brongerichte maatregelen om de emissie en depositie van stikstof te verminderen; 
 • een stikstofsaneringsplan met herstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu in SBZ-H; 
 • kaders voor de beoordeling van de impact van activiteiten die NOx of ammoniak uitstoten; 
 • een pakket flankerende maatregelen om sectorinspanningen te ondersteunen; 
 • een systeem voor monitoring en borging van de programmadoelen. 

Geplande acties 

Actie 1: Stikstofemissies verminderen

Doelen voor 2030: een vermindering van de uitstoot van ammoniak met 40% en een vermindering van de uitstoot van stikstofoxiden met 45% ten opzichte van 2015.

Actie 2: Een nieuw kader voor vergunningen

De beoordeling van een vergunningsaanvraag verloopt in 2 stappen:

 • voortoets: er wordt nagegaan of het nieuwe project niet in conflict is met de Europese natuurdoelen in de omgeving. Anders gezegd: heeft het project waarvoor de vergunning wordt aangevraagd een mogelijke stikstofimpact op de omgeving? Zoja, dan is er een passende beoordeling nodig.
 • passende beoordeling: wie de vergunning aanvraagt, moet nagaan of de stikstofemissie van de activiteit al dan niet leidt tot significante effecten. Dat gebeurt in een uitgebreid onderzoek.

Actie 3: Stikstofsanering: ecologische herstelmaatregelen 

Bijvoorbeeld : 

 • bekalken
 • beplanting weghalen
 • herstel van de waterhuishouding
 • vernatting van verdroogde gebieden
 • verzuurde toplaag van de bodem afschrapen.

Actie 4: Ondersteuning en begeleiding van landbouwbedrijven

 • Investeringssteun van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds
 • Compensatie van piekbelasters bij stopzetting van de landbouwactiviteiten
 • Compensatie bij vrijwillige stopzetting van landbouwactiviteiten
 • Compensatie versnelde stopzettingsregeling voor varkenshouders
 • Vergoeding voor nulbemesting groene bestemmingen

Het actieplan vind je op de website

Alle documenten over het stikstofsaneringsplan en het milieueffectenrapport vind je op www.vlaanderen.be/stikstof

Hebt u een vraag?

Contacteer het Departement Omgeving: 

 • telefonisch via 02/553.75.86 (van maandag t.e.m. vrijdag van 9.00 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 16.00 u.)
 • per mail op stikstof@vlaanderen.be