Gemeente Holsbeek

Voornaam, wijziging

Een verzoek tot voornaamsverandering wordt ingediend bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, die drie maanden de tijd krijgt om het te beoordelen en de gerechtelijke antecedenten na te gaan. Bij twijfel kan een niet-bindend advies aan de procureur des Konings te Leuven worden gevraagd. Het verzoek wordt definitief bij overschrijving ervan in de registers van de burgerlijke stand.

Ook als transgender kan je een beroep doen op de ambtenaar van de burgerlijke stand voor een voornaamswijziging. Een loutere verklaring op eer dat je ervan overtuigd bent dat het geslacht in je geboorteakte niet overeenstemt met je innerlijk beleefde genderidentiteit volstaat.

Voor wie?

Enkel Belgen, erkende vluchtelingen of staatlozen kunnen een voornaamsverandering vragen, met uitzondering van de vreemdelingen die een verzoek indienen op basis van het gegeven dat zij geen voorna(a)m(en) hebben in het kader van hun nationaliteitsdossier.

Voorwaarden

Net als bij het opnemen van de voornamen in de akte van geboorte, dient de ambtenaar van de burgerlijke stand er op toe te zien dat de gevraagde voornaam geen aanleiding kan geven tot verwarring en jezelf of derden niet kan schaden. Voornamen die – op zichzelf beschouwd of samengenomen met de familienaam – belachelijk, hatelijk, absurd of choquerend zijn, worden geweigerd, net als voornamen die slechts uit één enkele letter of een opeenvolging van medeklinkers bestaan.

Procedure

In de gemeente waar je ingeschreven bent in de bevolkingsregisters. Personen die in het buitenland verblijven en niet meer ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente, moeten zich richten tot de gemeente van laatste inschrijving. Bij gebreke van enige huidige of vroegere inschrijving in de bevolkingsregisters, is Brussel bevoegd.

Prijs

50 euro

Wat meebrengen

Omdat de voornamen voor Belgen in principe enkel worden vastgesteld door de akte van geboorte dient je je akte van geboorte voor te leggen.
Indien je in België werd geboren of je geboorteakte werd in België overgeschreven, vragen wij deze zelf op.

In de andere gevallen dien je je geboorteakte zelf voor te leggen, indien nodig gelegaliseerd en beëdigd vertaald. Bij gebrek aan een geboorteakte kan je de familierechtbank om een vonnis vragen dat de geboorteakte vervangt.