Gemeente Holsbeek

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Onze gemeente beschikt sinds 11 mei 2006 over een, door het provinciebestuur, goedgekeurd ruimtelijk structuurplan.

Een structuurplan is geen nieuw gewestplan.

Het wijzigt de bestemming van de gronden niet.
Het schept op zich geen enkel recht en geen enkele plicht voor jou als bewoner, eigenaar of uitbater van een perceel in Holsbeek.

Een structuurplan is een beleidsplan.

Het geeft aan waar de gemeente in de komende jaren met de ruimtelijke ordening naartoe wil én kan. Het omvat de wijzigingen die het gemeentebestuur de komende jaren wel of niet wil doorvoeren.
Die wijzigingen hebben pas na goedkeuring door de gemeenteraad gevolgen voor jou.
Betreft dit een wijziging van de bestemming van de gronden, dan is een nieuw openbaar onderzoek én een goedkeuring door de provincie noodzakelijk.

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is op 8 juni 2006 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.