Gemeente Holsbeek

Beroepsprocedure omgevingsaanvraag

Beslissingen

De beslissingen van omgevingsaanvragen worden door de aanvrager ter plaatse uitgehangen, maar worden ook bekendgemaakt op onze website onder 'bekendmakingen'.
De bekendmaking gebeurt binnen de 10 dagen na de beslissing en blijft gedurende 30 dagen op onze website gepubliceerd vanaf de bekendmaking.

Tegen elke beslissing kan er beroep worden aangetekend tot 30 dagen na de bekendmaking. Voor elk beroep moet er rolrecht betaald worden aan de instantie die het beroep moet behandelen.

Beroepsprocedure

Opgelet: indien er tijdens de behandeling van het dossier een openbaar onderzoek werd georganiseerd, kan enkel diegene die tijdens dit openbaar onderzoek een gemotiveerd standpunt, opmerking of bezwaar heeft ingediend, tegen de uiteindelijke beslissing in beroep gaan.

Hoe dien je jouw beroep in?

Beroep vergunningen

Beroep aktename

Rolrecht

Hoe dien je jouw beroep in?

Een beroep moet je:

  • digitaal indienen of via beveiligde zending
  • binnen een termijn van 30 dagen vanaf de bekendmaking van de beslissing

Ga je in beroep dan moet je tegelijk via een beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgen aan:

1. de vergunningsaanvrager (behalve als die zelf beroep instelt);
2. de deputatie
3. het college van burgemeester en schepenen (behalve als het zelf het beroep instelt)

Hoe je het beroepschrift moet opstellen, hangt af van de bestreden beslissing en de procedure die deze heeft doorlopen:

Wil je gehoord worden, voeg dit dan toe aan het beroepschrift.

Beroep vergunningen

Vermeld steeds het OMV-kenmerk van de aanvraag in jouw betalingsbewijs!

Je kan digitaal een beroep indienen via het omgevingsloket. Scan het betalingsbewijs en laadt dit als bijlage op.

Via beveiligde zending kan er een beroep aangetekend worden bij de Deputatie.

  • Deputatie van de provincie Vlaams- Brabant
    Provincieplein 1
    3010 Leuven

Beroep aktename

Je kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

Je doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuur je een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).

Meer info

 De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in

  • - het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges,
  • - het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
  • - het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Meer info vind je op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Rolrecht

Je bent een rolrecht verschuldigd van:

  • - 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
  • - 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

Je betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.