Gemeente Holsbeek

Hemelwater- en droogteplan

Met het hemelwater- en droogteplan wapenen we ons voor nieuwe klimaatuitdagingen. 

Tegen 2030 zullen overstromingen dubbel zo vaak voorkomen dan vandaag, tegen 2050 tot zelfs vijf maal zo vaak. Terwijl in de steeds droger wordende zomers net het omgekeerde fenomeen zich regelmatiger voordoet: waterschaarste.

De aanleg van bufferbekkens en gescheiden riolering hebben hun diensten al bewezen. Gegeven de klimaatsverandering echter is dit onvoldoende en is een doordachte en integrale visie over hoe een gemeente op korte en langere termijn best kan omgaan met hemelwater noodzakelijk. 

Wat is een hemelwater-en droogteplan?

Het is een plan met een visie over hoe de gemeente en haar inwoners het best met hemelwater omgaan. We houden daarbij rekening met het veranderend klimaat. Waar het denkkader vroeg was water zo snel mogelijk af te voeren, is het nu

  • vermijden dat water wegloopt
  • hergebruiken
  • infiltreren het grondwaterpeil aan te vullen

In laatste instantie maar alleen indien noodzakelijk

  • bufferen
  • vertraagd afvoeren

Maar ook droogte staat de laatste jaren hoog op de agenda. Door de ladder van Lansink toe te passen hebben we minder water afgevoerd en een gezond grondwaterpeil hebben. Minder kans op droogte dus.

Onze aanpak

We kozen voor een integrale, brede benadering en gingen met alle betrokken partners in overleg waaronder de VMM, Aquafin, ANB, Natuurpunt, Watering, de provincie, landbouw, …. Het oplossen van de wateroverlast dienen we immers samen aan te pakken en we hebben allemaal baat bij de positieve effecten van een goed hemelwater- en droogtebeleid.

4 hoofddoelstellingen - 4 hoofdthema’s - 4 afstroomgebieden.

Uitgaande van de doelstellingen werd er gewerkt per thema en afstroomgebied wat resulteerde in een gedragen visie en actieplan met de lopende acties en geplande acties op korte en lange termijn. 

Tegelijkertijd wil dit plan ook de inwoners van Holsbeek informeren en warm maken voor zaken die ze zelf kunnen doen. Enkele voorbeelden hiervan zijn het hergebruik van hemelwater, het minder aanleggen van verharding en het infiltreren van hemelwater.