Gemeente Holsbeek

Schadevaststelling land- en tuinbouwteelten

Wat

Schade aan teelten en gewassen in het algemeen

Extreme weersomstandigheden kunnen schade aan teelten en gewassen veroorzaken.

Om het inkomstenverlies bij de professionele land- en tuinbouw enigszins te compenseren, kan je met een schadevaststelling een vrijstelling van belasting van inkomsten op deze gewassen krijgen.

Verzekering

Evenwel verzeker je je best als landbouwer met een brede weersverzekering bij een private verzekeraar. Een erkende brede weersverzekering dekt minstens de weersfenomenen storm, hagel, vorst, ijs, regenval en droogte. Heeft jouw verzekerde teelt schade geleden, dan kan je bij de verzekeringsmaatschappij aankloppen voor een schadevergoeding. Je krijgt daarvoor een compensatie van de Vlaamse Overheid.

Erkende natuurramp

Heb je materiële schade na een natuurramp die door de Vlaamse Regering erkend is? Dan kan je in uitzonderlijke gevallen een schadevergoeding bij het Vlaams Rampenfonds aanvragen, die een gedeelte van de schade compenseert.

Schattingscommissie

Het Vlaams Rampenfons noch de Mestbank gebruiken de vaststellingen van de schattingscommissie niet meer.

De vaststellingen dienen alleen ter ondersteuning van een individuele aanvraag tot tegemoetkomingen en zijn alleen relevant als: 

 • de ramp erg lokaal was
 • voor belastingsplichtigen die de forfaitiare aanslag volgen

Wanneer er door overmacht (onweer, hagel, overstroming of andere weersomstandigheden van uitzonderlijk karakter zoals droogte, overvloedige regenval of andere verschijnselen) schade wordt aangericht aan land- en tuinbouwteelten (in open lucht of onder glas) die de bedrijfsinkomsten van de landbouwers en/of tuinders in aanzienlijke mate verminderen, kan er op vraag van de getroffen land- en tuinbouwer een schadevaststelling gebeuren.

Minimaal 20% van de oppervlakte van een bepaalde teelt op een bedrijf moet getroffen zijn door de schade, ongeacht het aantal percelen op het bedrijf.

Voorwaarden

 • De land- of tuinbouwer dient een aanvraag in.
  Opgelet: schade kan enkel vastgesteld worden aan teelten en niet aan materieel, bedrijfsinstallatie of de veestapel.
 • De gemeentelijke schadecommissie stelt op een vastgestelde datum en in aanwezigheid van de schadelijder de schade vast.
  Deze commissie bestaat uit: een afgevaardigde van de burgemeester (voorzitter) en een expert landbouwer. 
 • Het plaatsbezoek resulteert in een proces-verbaal dat naar de gemeente en de schadelijder verzonden wordt.
  Hij kan dit dan toevoegen aan de belastingaangifte.

Procedure

Wanneer je schade hebt geleden aan land- en tuinbouwteelten meld je dit aan de dienst Wonen en Omgeving van de gemeente.

Belangrijk

Je moet de volgende gegevens bij de hand hebben om de aanvraagformulieren in te vullen:

 • nummer van de oppervlakteaangifte
 • kadastrale gegevens van de betrokken percelen
 • datum en oorzaak van de schade
 • naam, adres, telefoonnummer en producentennummer van de getroffen bedrijfsleider.
 • totale oppervlakte van het bedrijf en de oppervlakte van de getroffen percelen (zoals aangegeven in de oppervlakte-aangifte)

Regelgeving

Omzendbrief dd. 27 mei 2014 - Commissies tot vaststelling van schade aan teelten