Gemeente Holsbeek

Schadevaststelling land- en tuinbouwteelten

Droogte 2018

De droogte in de lente en de zomer van 2018 is erkend als een landbouwramp voor alle gemeentes van het Vlaamse grondgebied.

Om een vergoeding te bekomen voor de geleden schade moet je zelf een tegemoetkomingsaanvraag indienen.
Deze tegemoetkoming kan aangevraagd worden met het formulier dat je onderaan op de webpagina kan vinden.

Je kan slechts een tegemoetkoming aanvragen indien de schade door de gemeentelijke schattingscommissie of door een onafhankelijk expert is vastgesteld.

De uiterste indieningsdatum van de tegemoetkomingsaanvraag is 28 februari 2019. Aanvragen die later worden ingediend, worden niet meer aanvaard.

De tegemoetkomingsaanvraag kan per post (best aangetekend) of via email worden ingediend, of tegen ontvangstbewijs worden afgegeven bij jouw provinciale buitendienst.

Praktische richtlijnen

Voor de tegemoetkomingsaanvraag vul je het formulier 'tegemoetkomingsaanvraag' in. Het formulier is onderaan bij de downloads terug te vinden samen met een handleiding.

De aanvragen zullen, indien ze volledig en coherent zijn, in de mate van het mogelijke in volgorde van ontvangst worden behandeld.

De tegemoetkomingsaanvraag moet volledig ingevuld worden en in voorkomend geval voorzien zijn van de nodige bijlagen zoals:

 • een attest van de verzekeraar, indien men verzekerd is voor teeltschade door weersomstandigheden (hagel) of een attest van een producentenorganisatie indien men via die organisatie is verzekerd;
 • het deskundig verslag en de eventuele ereloonnota indien de schade werd vastgesteld door een onafhankelijk expert.

Indien de schade werd vastgesteld door een gemeentelijke schattingscommissie, dan hoef je het (de) proces(sen)-verbaal niet meer te sturen met de tegemoetkomingsaanvraag. De processen-verbaal zullen door de administratieve rechtstreeks bij de gemeentes worden opgevraagd.

Voorlopige vaststellingen na 30 september 2018

Proces(sen)-verbaal van 1ste (voorlopige) schadevaststellingen met betrekking tot de droogte 2018, die uitgevoerd zijn na 30 september 2018, worden niet meer aanvaard voor een tegemoetkomingsaanvraag omdat het oorzakelijk verband tussen de droogte en de schade niet meer eenduidig kan vastgesteld worden.

Schade aan teelten en gewassen in het algemeen

Extreme weersomstandigheden kunnen schade aan teelten en gewassen veroorzaken.

Om het inkomstenverlies bij de professionele land- en tuinbouw enigszins te compenseren, kan je met een schadevaststelling een vrijstelling van belasting van inkomsten op deze gewassen krijgen.

Wanneer er door overmacht (onweer, hagel, overstroming of andere weersomstandigheden van uitzonderlijk karakter zoals droogte, overvloedige regenval of andere verschijnselen) schade wordt aangericht aan land- en tuinbouwteelten (in open lucht of onder glas) die de bedrijfsinkomsten van de landbouwers en/of tuinders in aanzienlijke mate kunnen verminderen, kan er op vraag van de getroffen land- en tuinbouwer een schadevaststelling gebeuren.

Voorwaarden

 • De land- of tuinbouwer dient een aanvraag in.
  Opgelet: schade kan enkel vastgesteld worden aan teelten en niet aan materieel, bedrijfsinstallatie of de veestapel.
 • De gemeentelijke schadecommissie stelt op een vastgestelde datum en in aanwezigheid van de schadelijder de schade vast.
  Deze commissie bestaat uit: de burgemeester of zijn afgevaardigde (voorzitter), twee experts landbouwers, de belastingcontroleur en de gewestingenieur van de Vlaamse dienst Landbouw.
 • Het plaatsbezoek resulteert in een proces-verbaal dat naar alle leden van de gemeentelijke schadecommissie en de schadelijder verzonden wordt.
  Hij kan dit dan toevoegen aan de belastingaangifte.

Procedure

Wanneer je schade hebt geleden aan land- en tuinbouwteelten meld je dit aan de dienst Wonen en Omgeving van de gemeente.

Belangrijk

Je moet de volgende gegevens bij de hand hebben om de aanvraagformulieren in te vullen:

 • nummer van de oppervlakteaangifte
 • kadastrale gegevens van de betrokken percelen

Regelgeving

Omzendbrief dd. 27 mei 2014 - Commissies tot vaststelling van schade aan teelten