Gemeente Holsbeek

De Holsbeekse klimaatdoelstellingen

Doelstelling 1 - 0% CO2 in 2050 & energie besparen

We maken duurzame keuzes en zetten nu de juiste stappen om jaar na jaar de CO2 uitstoot te verminderen: energiezuiniger werken en fossiele brandstoffen vervangen door hernieuwbare energie.
We geven zelf het voorbeeld en stimuleren onze inwoners hetzelfde te doen.

Doelstelling 2 - Klimaatadaptatie

Als gemeente nemen we adaptieve maatregelen om de effecten van de klimaatverandering op te vangen, zoals hitte, droogte en wateroverlast. Dit betekent o.a. zorgen voor een duurzame waterbalans (hergebruik, infiltratie, buffering en ruimte voor water), bestrijden van erosie, beschermen tegen de zon door meer bomen en groen, stimuleren van biodiversiteit.

Doelstelling 3 - Gedragsverandering

We willen alle relevante actoren betrekken bij de opmaak en de uitvoering van ons lokaal klimaatbeleid. Zodoende creëren we een breed draagvlak en bekomen we een maximale gedragsverandering bij alle betrokkenen. Deze gedragsverandering is noodzakelijk om de doelstellingen te kunnen realiseren.
De SDG’s willen we laten leven als een duurzaam referentiekader.

Bekijk hier het gemeentelijk klimaatactieplan 2030.

Copyright foto: Godelieve Swings