Gemeente Holsbeek

Conformiteitsattest voor (huur)woningen

Wie een woning in Vlaanderen ter beschikking stelt, moet ervoor zorgen dat deze volledig in orde is en voldoet aan bepaalde normen.

Wat is een conformiteitsattest? 

Het conformiteitsattest bevestigt dat de woning voldoet aan de minimale normen qua

  • veiligheid
  • gezondheid
  • woningkwaliteit
  • brandveiligheid

Hierdoor sta je als verhuurder sterker. Het conformiteitsattest is immers het bewijs dat de huurwoning in orde was op het moment van de controle.

Daarnaast krijgt de huurder de garantie dat de woning kwaliteitsvol is en dat de levensstandaard verzekerd blijft.

Wie controleert? 

Om na te gaan of een woning conform is, voert een gemeentelijk woningcontroleur of een controleur van Wonen in Vlaanderen een conformiteitsonderzoek uit aan de hand van een technisch verslag opgesteld door de minister.

De woning krijgt een conformiteitsattest als er aan de volgende drie voorwaarden is voldaan:

  • de woning heeft geen of minder dan 7 gebreken van categorie I
  • de woning heeft geen gebreken van categorie II. (ernstig gebrek die de levensomstandigheden negatief beïnvloeden)
  • de woning heeft geen gebreken van categorie III (ernstig gebrek met dreigend gevaar voor veiligheid en gezondheid)

Wie kan het attest aanvragen? 

Iedereen die eigenaar, mede-eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter, opstalhouder of (onder)verhuurder van een woning is, kan op vrijwillige basis een conformiteitsattest aanvragen:

  • voor een woning die hij verhuurt, te huur stelt of ter beschikking stelt
  • voor de huisvesting van één of meer studenten
  • om een besluit ongeschikt- en onbewoonbaarheid op te heffen

Aanvraagprocedure

Conformiteitsattesten zijn in principe 10 jaar geldig, ook als de woning ondertussen van eigenaar verandert.

Vraag hier je conformiteitsattest aan

De burgemeester spreekt zich binnen de 60 dagen uit aan de hand van het technisch verslag van een gemeentelijk woningcontroleur.

Als de burgemeester geen beslissing neemt binnen de 60 dagen of de afgifte van het attest weigert, kan je binnen 30 dagen een nieuwe aanvraag doen bij de provinciale afdeling van Wonen in Vlaanderen.

Wonen in Vlaanderen mag ook conformiteitsattesten afleveren voor de aanvraag van de huursubsidie of bij de verhuur van een woning aan een sociaal verhuurkantoor.

Meer info

Voor meer informatie over het conformiteitsattest en de daarbij horende procedures kan je contact opnemen met onze administratieve medewerker woningkwaliteit :