Gemeente Holsbeek

Kosten omgevingsvergunning

Het gemeentelijk retributiereglement 'omgevingsvergunning' werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 27 juni 2017.

De retributie bestaat uit:

  • een bedrag per dossiertype
  • te verhogen met een bedrag per procedurestap.

Retributie per dossiertype

Er is een verschil tussen dossiers waarin de gemeente de verlenende overheid is of waar de Vlaamse overheid of de provincie de vergunning verleent.

  Gemeente  Vlaamse Overheid/provincie
Melding meldingsplichtige inrichting of activiteit € 10 € 0
Melding voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen € 10 € 0
Aanvraag projectvergadering (art. 8 Omgevingsvergunningendecreet) € 500 € 100
Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen. Gewone of vereenvoudigde procedure € 10 € 10
Aanvraag omgevingsvergunning voor een ingedeelde inrichting of activiteit. Gewone procedure en vereenvoudigde procedure (o.a. beperkte verandering of tijdelijke activiteit) € 10 € 10
Aanvraag omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden € 10 € 10
Verzoek tot bijstelling van een verkavelingsvergunning € 10 € 10
Vraag tot omzetting milieuvergunning verleend voor 20 jaar naar een permanente vergunning (art. 390 Omgevingsvergunningendecreet) € 10

€ 10

Bekendmaking verstrijken van elke geldigheidsperiode van 20 jaar van een omgevingsvergunning van onbepaalde duur (art. 83 §1 lid 3 omgevingsvergunningendecreet) € 10

€ 10

Verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden op verzoek van een exploitant € 10

€ 10

Afstand omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden (art. 104 Omgevingsvergunningendecreet) € 10

€ 10

Melding volledige of gedeeltelijke overdracht van vergunning voor een ingedeelde inrichting of activiteit € 10

€ 10

Aanvraag stedenbouwkundig attest (art. 5.3.1. VCRO € 10

€ 10

Aanvraag planologisch attest (art. 4.4.24 ev. VCRO) € 500

€ 500

Aanvraag vergunning springstoffen (K.B. 23 september 1958) € 10

€ 10

Aanvraag vergunning ioniserende stralingen € 10

€10

Indien meerdere bedragen uit deze tabel van toepassing zijn, dan geldt alleen het hoogste bedrag.

Voor regularisatievergunningen (art. 81 Omgevingsvergunningendecreet) wordt de verschuldigde retributie per dossiertype verdubbeld.

Retributie per procedurestap

Het digitaliseren van een analoog dossier:
voor een omgevingsvergunning

  • voor het verkavelen van gronden
  • voor stedenbouwkundige handelingen waarvoor de
    medewerking van een architect noodzakelijk is
  • voor een ingedeelde inrichting of activiteit

€ 50

 

 

 

Het wijzigen van het voorwerp van de aanvraag
(art. 30 of 45 Omgevingsvergunningendecreet)

€ 10
Het aanplakken van een bericht van bekendmaking in het kader van een
openbaar onderzoek of bij een genomen beslissing
(o.a. art. 23 en 64 van het Omgevingsvergunningsbesluit)
€ 0
Het publiceren van berichten in dag- of weekbladen € 500
Het aangetekend verzenden van een beslissing € 0
Het in kennis brengen van kadastrale eigenaars en omwonenden
(o.a. art. 23 en 64 van het Omgevingsvergunningsbesluit)
Per geadresseerde
€ 6
Het organiseren van een informatievergadering
(art. 23 Omgevingsvergunningenbesluit)
€ 500